Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2013 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. MVD a RR SR č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny Košice – Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2013 je Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, Masarykova č. 14, 080 01 Prešov.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2013 je na základe požiadaviek MČ Košice – Krásna rozšírenie lokalít s funkčným využitím bývania v rodinných domoch, zosúladenie územného plánu s majetkoprávnym stavom a zosúladenie ÚPN Z s Územným plánom hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice. Lokality, riešené v návrhu Územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2013:

  • Záhumnie ( lokalita vo východnej časti Krásnej, rozšírenie funkčného využitia pozemkov pre rodinné domy ) 
  • Pri ihrisku ( lokalita v juhovýchodnej časti Krásnej, rozšírenie funkčného využitia pozemkov pre rodinné domy )
  • Pri jazere ( zosúladenie využitia pozemkov podľa pôvodného ÚPN Z a existujúcu komunikáciu IBV Pri Jazere vybudovanú pozdĺž pravého brehu Hornádu v zmysle protipovodňových úprav na ochranu územia s majetkoprávnym stavom.)
  • Na Hore II ( zosúladenie pôvodného ÚPN Z a majetkoprávneho stavu pozemkov RD so stavom realizovaných komunikácií )
  • Rešov Majer ( rozšírenie funkčného využitia pozemkov pre rodinné domy východným smerom od pôvodnej zástavby)
  • Zmena záväzného regulatívu pre priestorové a architektonické riešenie rodinných domov