Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č.4 regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košic

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 4 regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košice je nutné zabezpečiť:
Zapracovanie požiadavky mesta a investorov pre vytvorenie podmienok dopravnej obsluhy územia, navrhovanej výstavby obytných domov a občianskej vybavenosti s vyšším podielom obchodno-obslužnej vybavenosti v parteri, areálu športovej vybavenosti, vylúčenie trasy električkovej koľajovej dopravy v rámci dopravného cestného koridoru vedeného po južnej strane areálu športového vybavenia zo stavu z roku 1997, stanovenie urbanistických, architektonických, dopravných a technických regulatívov na základe súčasných majetkovoprávnych vzťahov v území.

Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetnej zmeny a doplnku č. 4 regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košice.
Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.