Oznámenie o začatí správneho konania podľa zákona o odpadoch

Okresný úrad Košice podaním č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-3 zo dňa 19.03.2021 oznamuje účastníkom konania začiatok  správneho konania podľa zákona o odpadoch vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EVČ KE-024CU (VIN WF0AXXGBBALU64378), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.