Oznámenie o zadávaní zákazky na ZŠ Požiarnická 3, Košice

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 20.05.2019 do 13:00 hod na adrese:

 

Elektronicky: zspoziarek@gmail.com

Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Základná škola Požiarnická 3, Košice

 

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 21.05.2019 do 23,00 hod.