Prejsť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - Záverečné stanovisko

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov