Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 14.06.2019   MK/A/2019/15486-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.06.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil Okresnému úradu Košice (v sídle kraja) podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie). Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 25.06.2019. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky