Prejsť na obsah

Podmienky účasti predajcov na Vianočných trhoch 2023

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 
 1. Miesto konania vianočných trhov: na Hlavnej ulici v pešej zóne.
 2. Termín konania vianočných trhov: 01.12. – 23.12. 2023 a od 26.12. 2023 – 31.12. 2023.
 3. Povinná otváracia doba: 10.00 – 20.00 hod..
 4. Organizátorom vianočných trhov je Mesto Košice.
 
B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA
 
 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 218 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice) (VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Košice https://www.kosice.sk/vzn/218 ).
 2. Kategórie predajného sortimentu:
  • mäsové špeciality s grilom
  • bezmäsité špeciality (langoše, lokše, trdelníky...)
  • víno, medovina
  • suveníry
 3. V kategórii mäsových a bezmäsových špecialít je povolený doplnkový predaj vína a medoviny.
 4. Predaj punču a jeho napodobenín je zakázaný!
 5. V kategórii týkajúceho sa občerstvenia je predaj možný zo stánkov Mestských lesov Košice, a. s. (ďalej len „Mestské lesy“) alebo z  vlastných drevených uzamykateľných stánkov, ktoré musia byť  umiestnené priamo na dlažbe - nie na podvozku. Vlastné stánky musia spĺňať nasledovné parametre:
  • vzhľadovo a rozmerovo identické so stánkami Mestských lesov (pôdorysná plocha max. dĺžka/šírka = 3,5 x 3m),
  • musia mať vonkajšiu 16A päťkolíkovú zásuvku na pripojenie elektrickej energie.
 6. V kategórii suvenírov je predaj možný výlučne zo stánkov Mestských lesov a stánkov, ktoré poskytne organizátor. Pri výbere predajcov budú preferovaní výrobcovia a sortiment s vianočnou tematikou.
 7. Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.
 
C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA
 
 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR a vykonáva túto činnosť nepretržite minimálne dva roky. Uchádzač ponúkajúci občerstvenie musí celoročne pôsobiť v gastronomických službách na úseku činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s príslušnou kategóriou (napr. rýchle občerstvenie, reštaurácia, vináreň...), a to najmä zápisom v živnostenskom registri – zriadenie trvalej prevádzky a rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva z trvalej prevádzky. Trvalá prevádzka musí byť reálne dohľadateľná.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu. 
  Jednorazové poháre na nápoje s rovnakým dizajnom Košických rozprávkových Vianoc zabezpečuje organizátor vianočných trhov prostredníctvom externého dodávateľa. Poháre budú distribuované do stánkov podľa požiadaviek predajcu za primeranú odplatu externému dodávateľovi.
 4. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  • nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú,
  • nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Košice),
  • nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
  • porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  • porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).
 
 
D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH
 
 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi uzatvorí nájomnú zmluvu, na základe ktorej uchádzač (ako nájomca) bude oprávnený užívať príslušnú plochu za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Užívanie stánkov Mestských lesov je možné na základe osobitnej nájomnej zmluvy s Mestskými lesmi Košice, a. s..
 3. Mesto Košice (ako prenajímateľ) je oprávnené pri podstatnom porušení zmluvy odstúpiť od zmluvy a/alebo uplatniť si voči uchádzačovi (nájomcovi) zmluvnú pokutu až do výšky 500 €. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje
  • nezaplatenie nájomného v stanovenej lehote,
  • nedodržanie Technicko-hygienických podmienok prevádzkovania predajných miest,
  • užívanie predajného miesta v rozpore so stanoveným účelom,
  • predaj punču a jeho napodobenín,
  • prenechanie predmetu nájmu do podnájmu alebo iného užívania tretej osobe,
  • porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predaji, najmä na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, a právnych predpisov týkajúcich sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania.
 
 
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 20.10.2023.
 2. Prihlášku zasielajte na adresu: Mesto Košice
                                              Referát kultúry
                                              Trieda SNP 48/A
                                              040 11 Košice
 
alebo na emailovú adresu marketing@kosice.sk 
 
Telefonické informácie: 055/6419 888
 
 1. Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 2. Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o mieste a čase výberu predajcov.
 
 
 
/Zdroj: referát kultúry MMK/