Prejsť na obsah

Policajné kontroly v areáloch základných a materských škôl

V súčasnosti aj vzhľadom k prebiehajúcim školským prázdninám venujú príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) primeranú pozornosť novovybudovaným sídliskám v meste Košice, ako napr. Ťahanovce, KVP, Dargovských hrdinov a pod., ktoré sú charakteristické veľkým počtom dospievajúcej mládeže, pre ktorú nebol vytvorený adekvátny počet zariadení a priestorov na športové a kultúrne aktivity. Dôsledkom toho tam dochádza k vytváraniu rôznych skupín (sprejerov, skateboardistov a pod.), pričom obrazom tohto stavu sú znečistené zastávky MHD, fasády ZŠ, MŠ a obytných budov, zdevastované ihriská a pod.
Na základe vlastnej poznatkovej základne, ale aj na základe podnetov obyvateľov mesta Košice realizovali príslušníci MsP v 31. týždni vo vytypovaných lokalitách na území mesta Košice preventívno-bezpečnostné akcie v prístupných areáloch ZŠ a MŠ, so zameraním na ochranu verejného poriadku a ochranu majetku predmetných subjektov, pred poškodením, zničením alebo pred zneužitím.
Pri týchto akciách boli vykonané kontroly v 110 školských a predškolských zariadeniach, pričom príslušníci MsP zistili 34 prípadov porušenia všeobecného zákazu konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách v meste Košice, ktorý je upravený Všeobecným záväzným nariadením Mesta Košice č. 78 z roku 2006 a v 3 prípadach zistili porušenie § -u 47 zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (znečistenie verejného priestranstva). Z toho riešili 24 prípadov dohovorom, 3 prípady blokovou pokutou na sumu 600,- Sk a 10 prípadov oznámením správnemu orgánu. Na základe zistených poznatkov a skúseností budú príslušníci z MsP realizovať obdobné preventívno-bezpečnostné akcie aj v nasledujúcom období.


Zdroj: Mestská polícia Košice