Prejsť na obsah

Ponuka mesta Košice na prenájom priestorov

Ponuka mesta Košice na prenájom priestorov

Na základe uznesenia č.90 zo IV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 26. a 27. apríla 2007 bod A. II.a zverejňujeme na známosť ponuku na prenájom priestorov zrušených základných škôl a školských zariadení k 30.06.2007:

Škola                           Úžitková plocha     celková plocha     Poznámka
                                      v m2                         areálu školy 
                                                                                v m2
1. ZŠ Charkovská 1       6 896                           9 917

2. ZŠ Myslavská 401     1 984                         10 040                        nevyspor. 
                                                                                                           pozemky
3. ZŠ Petzvalova 4        5 125                         19 272

4. ZŠ Škultétyho 10       4 064                         11 605


Podrobnejšie údaje o ponukových priestoroch si môžete overiť priamo na uvedených ZŠ, kde sa nachádza aj výkresová dokumentácia.

Ďalšie informácie o školách sú aj na portáli www.skolakosice.sk .

Žiadosti o prenájom priestorov posielajte na oddelenie školstva MMK do 21.5.2007.