Prejsť na obsah

Prevádzka: Oceliareň II, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby

Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začala konanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzky:

Oceliareň II, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Primárne odprášenie OC II",

prevádzkovateľa: U. S. Steel Košice, s. r.o.

V zmysle vyššie uvedeného zákona v prílohách zverejňujeme:
podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, základnú časť žiadosti pre zverejnenie, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti.