Prejsť na obsah

Preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na dodržiavanie podmienok chovu psov resp. iných spoločenských zvierat

K pomerne často sa vyskytujúcim problémom v meste Košice patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementami (výkalmi). Z tohto dôvodu realizovali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) počas minulého týždňa na celom území mesta Košice preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona č.282/2002 Z. z., Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č. 78 z roku 2006 a Všeobecne záväzných nariadení príslušných mestských častí, ktorými sa upravujú podmienky a chov psov resp. iných spoločenských zvierat.
Pri týchto akciách príslušníci MsP zistili 56 prípadov porušenia právnych noriem, ktoré stanovujú podmienky chovu psov resp. iných spoločenských zvierat. Z toho riešili 22 prípadov dohovorom, 15 prípadov blokovou pokutou na sumu 3.100,- Sk, 5 prípadov riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú na sumu 2.200,- Sk a 14 prípadov riešili oznámením správnemu orgánu
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle §- u 4 ods. 3, zákona č.282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. To znamená, že keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, v zmysle § 6, ods. 1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Podľa §-u 12 ods. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č. 78 z roku 2006 je voľný pohyb psov zakázaný na detských ihriskách, športoviskách a v ich blízkosti. Držiteľ psa je zároveň povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom z verejného priestranstva.
Touto cestou MsP upozorňuje držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska, a v neposlednom rade zvážili aj samotný estetický vzhľad výkalu na verejnom priestranstve. Existuje množstvo parazitov a infekčných chorôb, ktoré sú zoonózne, teda prenosné na človeka a ktoré môžu rozširovať z ponechaných výkalov na verejných priestranstvách, hlodavce, túlavé mačky, hmyz a pod. V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny chovateľský tovar, je možné zakúpiť si jednorazové sáčky alebo jednorazové papierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného priestranstva odstrániť.Zdroj: Mestská polícia Košice