Prejsť na obsah

Príprava projektu Košice - EHMK 2013

Na stretnutí sa zúčastnili mestá, ktoré sa uchádzali o titul EHMK / Miskolc,Eger,Tampere/ a v súťaži neuspeli ako aj mestá, ktoré súťaž vyhrali /Pécs/ a ktoré už podujatie organizovali /Cork,Írsko/.RMaK počas stretnutia kontaktoval aktérov prezentácie miest a jednal s nimi o možnej spolupráci pri príprave projektu . Spoluprácu s mestom Košice prisľúbili nasledovné mestá : Miskolc,Eger,Pécs / Maďarsko /,
Tampere /Fínsko/,Cork /Írsko/.
Na základe skúseností zo stretnutia dňa 26.06.2006 bola spracovaná informatívna správa a pripravený návrh na uznesenie pre MZ, ktoré dňa 29.06.2006 správu zobralo na vedomie a schválilo účasť mesta v projekte EHMK.MZ uložilo riaditeľovi MMK vytvoriť organizačné,materiálne a technické podmienky na prácu prípravného realizačného tímu, ktorý mal projekt pripraviť. V informatívnej správe bola vyznačená postupnosť organizačných krokov s termínmi ich splnenia.RMaK začal prípravné práce na projekte EHMK a pripravil návrh loga a motta EHMK.
Dňa 05.07. bola spracovaná marketingová osnova projektu, v ktorej bola naznačená vízia a idea košického projektu. V marketingovej stratégii a koncepcii sa vyznačili hlavné oblasti, ktoré by mal projekt obsahovať.
24.07. 2006 bol predložený do porady vedenia návrh marketingovej kampane na podporu kandidatúry Košíc o získanie titulu EHMK.
Bola oslovená kancelária eurokomisára Fígeľa a tímy EHMK v meste Pécs,Graz,Essen a Praha. Dohodnutá pracovná cesta do miest Pécs a Graz,kde bola možnosť oboznámiť sa so skúsenosťami tímov EHMK pri organizovaní podujatia /Graz 2003/ a jeho príprave /Pécs 2010/.
Na základe pracovnej cesty a z iniciatívy mesta Pécs vznikla prvá spolupráca medzi organistami pécskeho a košického Dómu Szamosi Szabolcsom a Viliamom Gurbaľom /zbormajster speváckeho zboru Sv.Cecílie/.
Dňa 29.09.2006 bola pri príležitosti odovzdania novozrekonštruovanej dlažby Košičanom a nasvietenia Dómu odštartovaná kampaň na podporu EHMK podujatím, na ktorom boli Košičania vyzvaní zapojiť sa do projektu. Na podujatí vystúpil súbor TU Collegium Technicum a operný spevák Peter Berger.Po tomto podujatí sa začal proces aktivácie odbornej verejnosti, ktorá sa začala živo a aktívne zaujímať o projekt a začali prichádzať na Magistrát osobnosti z oblasti kultúry,umenia a historici a začala sa vytvárať databáza odborníkov, ktorí sú ochotní pracovať na projekte.Títo ľudia prichádzali s konkrétnymi návrhami a myšlienkami do projektu.
V mesiaci november bolo oslovené ministerstvo kultúry Francúzskej republiky,pani Clara Wagner,teritoriálna šéfka pre krajiny SVE a Aline Denis zodpovedná za európsku agendu s požiadavkou ponuky spolupráce s francúzskym mestom,kandidátom EHMK.Zároveň bol oslovený team ECOC Lille a samospráva mesta Lille.
19.11.2006 bola uskutočnená návšteva predstavenia ŠD Košice v Národnej opere v Miškolci, kde bola prezentovaná spolupráca oboch divadiel v rámci projektu INTERREG a túto spoluprácu by bolo možné uplatniť aj v projekte EHMK.
Po dohode s tímom ECOC v Essene je možné kedykoľvek navštíviť tohto usporiadateľa podujatia EHMK v roku 2010.
Dohodla sa konkrétna spolupráca s významným americkým sochárom Košičanom Ivanom Kostom, ktorého návrhy do projektu EHMK sú cenné a inšpiratívne.
V decembri bolo kontaktované mesto Sibiu a koordinátor Cristian Radu.
Dňa 21.12.2006 bolo zvolané 0-té stretnutie tímu, zloženého zo záujemcov o prácu na projekte EHMK hlavne z externého prostredia. Obsahom stretnutia bola nutnosť kreovania realizačného tímu,významu a efektu projektu EHMK,prezentácia skúseností z Pécsu,Miskolca a Grazu a predstavenie návrhu košického loga EHMK.
Koncom decembra bol vykonaný kontakt na významnú maďarskú umeleckú skupinu zo Sárospataku – Patak Art Group, ktorí potvrdili spoluprácu na košickom projekte EHMK.
Dňa 5.1.2007 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie ktoré bolo vedené formou brainstormingu, kde prítomní sa vyjadrovali k témam úloha kultúry v spoločnosti, kultúrne špecifiká Košíc a regiónu a definície vzťahov kultúry k ostatným oblastiam spoločenského života.
Dňa 12.1.2007 sa uskutočnilo druhé stretnutie na ktorom bolo prezentovaných 18 programov, z ktorých by sa mohol skladať projekt EHMK ,18 podporných projektov, z ktorých 16 môže byť predmetom eurofondov a návrhy 3 podujatí v roku 2013. Námety programov a projektov pripravili do prezentácie Ľuba Blaškovičová,Eva Kratochvílová,Sándor Beke,Štefan Eliáš,Radoslav Mokriš,Tibor Ičo,Július Bauer,
Pavol Máčala,Ladislav Vasiľ,Eugen Čuňo,Eduard Buraš,Gabriel Kunhalmi a Peter Neuwirth.Stretnutie bolo ukončené diskusiou a inštruktážnym filmom.


Spracoval : Peter Neuwirth