Prejsť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

V spojitosti s aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice sa v období od 7. januára do 15. januára 2008 uskutočnilo na Magistráte mesta Košice prvé stretnutia odborných tematických skupín, týkajúcich sa sociálnej oblasti, oblasti bývania, životného prostredia, dopravy a dopravnej infraštruktúry, informačno-komunikačných technológií, ako aj oblasti zdravotníctva, školstva a bezpečnosti mesta i občanov.

Členovia odborno - tematických skupín boli menovaní v decembri minulého roku primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom. Účelom prvých stretnutí bolo prerokovať profily mesta Košice s následným určením priorít daných oblastí, ako aj identifikácia problémov rozvoja i príležitostí mesta. Ďalšie stretnutia odborno-tematických skupín sa uskutočnia v poslednom januárovom, resp. v prvom februárovom týždni.

Cieľom aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je jeho zosúladenie so súčasnými rozvojovými potrebami a trendmi, zabezpečenie jeho previazanosti s územným a finančným plánom mesta a s tzv. podporovanými oblasťami, formulovanými v rámci nového Zákona o podpore regionálneho rozvoja a v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. Organizačný Proces aktualizácie organizačne zabezpečujú Rada aktualizácie, zložená zo zástupcov poslaneckých klubov MZ, Expertná integrujúca skupina a už spomínané Odborné tematické skupiny.

Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja a financovania