Prejsť na obsah

Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice

NÁZOV PROJEKTU   Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice

LOGO PROGRAMU

        

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
CELKOVÉ NÁKLADY   510 558,79 €
VÝŠKA NFP   485 030,95 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   433 974,97 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 4.3 - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zvýšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu dôjde k realizácii - zelených striech a dažďových záhrad so zámerom vytvoriť prostredie tzv. edukačného charakteru, tak aby naše nové generácie boli v interakcii s takýmto prostredím od ranného veku života a považovali takéto „prvky zelenej infraštruktúry“, ako nevyhnutnú súčasť urbanizovaného prostredia.
Realizáciou projektu dôjde celkovo k zlepšeniu mikroklimatických pomerov na riešenom priestranstve. Nepriepustné povrchy sa počas letných mesiacov prehrievajú, akumulujú a vyžarujú teplo, preto sú v projekte navrhnuté na odstránenie, ktoré prispeje k zníženiu efektu mestských teplotných ostrovov. Znížením výmery nepriepustných povrchov a ich konverziou na plochy zelene sa dosiahne zvýšenie vsakovania dažďovej vody do pôdy a umožní sa jej postupné vyparovanie do okolitého prostredia. Vysadená zeleň má vodozádržnú - retenčnú schopnosť a prirodzene prispeje k retenčnej schopnosti krajiny. Sadové úpravy, ako prirodzené krajinné prvky, prispejú ku ekostabilizačným opatreniam tohto sídliska a budú môcť slúžiť ako ekokoridory pre voľne žijúce organizmy. Výsadby navyše prispejú, ako už bolo uvedené ku zníženiu hlučnosti a prašnosti.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita projektu: „Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice - pre posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene“.

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizácia 6 zelených striech a 3 dažďových záhrad.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   08//2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/