Prejsť na obsah

Reg. plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 23, Stavebného zákona prerokovanie návrhu Regulačného plánu (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1.

Prerokovanie Regulačného plánu (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

dňa 30.04.2015 o 16:30 hod. v budove miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne