Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice

LOGO PROGRAMU


                 

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
  Košice – mestská časť Dargovských hrdinov
CELKOVÉ NÁKLADY  50 822,80 €
VÝŠKA NFP  48 281,66 €  
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   43 199,38 € €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

„Zlepšiť environmentálne prostredie mesta Košice, posilniť ekologickú stabilitu územia, zvýšiť kvalitu života obyvateľov prostredníctvom regenerácie mestského vnútroblokového verejne prístupného priestoru na sídlisku Dargovských hrdinov, uplatnením ekologických princípov pri tvorbe zelene."".

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu budú revitalizované existujúce plochy otvoreného priestranstva na sídlisku Dargovských hrdinov vymedzeného ulicami Zupková, Buzulucká a Krosnianska. Riešenie návrhu pozostáva z regenerácie existujúcich plôch a doplnení a rozšírení zelenej infraštruktúry. Regenerácia odpočinkových plôch je navrhnutá formou asanácie a obnovy poškodených spevnených detských ihrísk a plôch prašiakov a ich konverzia na zeleň. Taktiež asanácia pieskovísk, poškodených múrikov, nevyužívaných častí chodníkov, schodov, pozostatkov obrubníkov a betónových tvárnic a následné zatrávnenie vzniknutých rýh a nerovnosti. Zámerom revitalizácie je aj rekonštrukcia a výstavba peších komunikácií, rekonštrukcia detského ihriska a to osadením nových herných prvkov, obnova multifunkčného ihriska, rekonštrukcia oplotenia a výmena mobiliáru (parkové lavičky, smetné koše) na predmetných plochách. Novovysadená zeleň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia čo povedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov žijúcich na území regenerovaného vnútroblokového priestoru. Aktivitami projektu sa naplnenia merateľné ukazovatele projektu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach

ZAČIATOK REALIZÁCIE
   07/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/