Prejsť na obsah

Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice

NÁZOV PROJEKTU   Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   3 484 165,22 €
VÝŠKA NFP   2 976 792,98 €

OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 2, Opatrenie 2.1

POSKYTOVATEĽ 
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Skvalitniť podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb formou modernizácie budovy strediska sociálnej pomoci.

OPIS PROJEKTU
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 poskytuje sociálne služby pobytovou celoročnou formou občanom v dôchodkovom
veku a dospelým občanom s duševným aj telesným postihom. Realizáciou projektu sa skvalitnia obytné priestory a zariadenia, čím sa vytvoria
podmienky a naplnia sa štandardy kvality pre poskytovanie sociálnych služieb.

AKTIVITY PROJEKTU
• Verejné obstarávanie
• Výpočtová technika
• Stavebné práce: rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zateplenie obvodového plášťa budovy
• Výmena plastových okien a dverí
• Nákup výpočtovej techniky
• Modernizácia hygienických zariadení
• Vybudovanie bezbarierových presunov

ZAČIATOK REALIZÁCIE   04/2010
UKONČENIE REALIZÁCIE   04/2013
TYP PROJEKTU   Investičný, ukončený
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/