Rekonštrukcia mosta na Moskovskej triede čiastočne obmedzí dopravu

Túto stredu predpoludním sa rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia začnú práce na rekonštrukcii mosta na Moskovskej triede na sídlisku KVP.

Predmetom zákazky sú búracie práce mostného zvršku, prechodových dosiek, zemné práce, úprava podložia, terénne úpravy, úprava mostnej konštrukcie reprofiláciou, výmena 11 ks ložísk, realizácia spriahajúcej dosky, hydroizolácie, ríms a chodníkov, mostných záverov, odvodnenia, zvodidiel, zábradlia i prechodových oblastí.  Súčasťou projektu sú okrem samotnej rekonštrukcie mostného telesa, aj demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia, preložka trolejového vedenia, napájacích a spätných káblov Dopravného podniku mesta Košice, preložka verejného osvetlenia, optického kábla a iné.

Oprava mosta, ktorý preklenuje Triedu KVP, je potrebná najmä z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie.  Rekonštrukciu mosta zaplatí mesto z vlastných finančných zdrojov. Predpokladaná cena zákazky vo verejnom obstarávaní bola odhadnutá na približne 1,8 milióna Eur bez DPH, hlavným kritériom súťaže bola najnižšia ponúknutá cena za zhotovenie diela.  Vysúťažená suma za zhotovenie diela akciovou spoločnosťou SMS Banská Bystrica je vo výške 1 397 282,06 Eura vrátane DPH, čo znamená vyše tretinovú úsporu oproti predpokladanej cene.

Počas rekonštrukcie mosta bude doprava v úseku v mestskej časti Sídlisko KVP obmedzená v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia, ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Stavebné práce ohľadom rekonštrukcie mosta na Moskovskej triede by mali byť ukončené do piatich mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, vodičov motorových vozidiel prosíme pri jazde v danej lokalite o zvýšenú pozornosť,  trpezlivosť a ohľaduplnosť.