Prejsť na obsah

Rezidencia Letná - zámer činnosti

Navrhovateľ, CTR, Letná s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO 31 666 981 predložil na MŽP SR , Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti