Skúška odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej polície

V súvislosti s aktuálnou potrebou doplnenia počtu príslušníkov Mestskej polície mesta Košice  (ďalej len MsP) bola v období od 07.01.2020 do 12.03.2020 realizovaná odborná príprava príslušníkov MsP v súlade s Nariadením vlády SR č. 590/2003 Z. z. pre 12. poslucháčov MsP Košice a 7. poslucháčov iných MsP v rámci Slovenskej republiky.

Odborná príprava bola vykonávaná podľa vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín. Súčasťou odbornej prípravy bola teoretická i praktická časť so zameraním na uplatňovanie oprávnení v zmysle zákona o obecnej polícii, spracovanie úradnej dokumentácie, taktiku služobných zákrokov, streleckú a telesnú prípravu.

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu z dôvodu rizika šírenia nového koronavírusu bola pôvodne plánovaná skúška odbornej spôsobilosti preložená a konala sa až 4. a 5. júna 2020. Skúšku odbornej spôsobilosti úspešne absolvovali 11. príslušníci z MsP Košice a 6. príslušníci z iných MsP v rámci Slovenskej republiky. Pre dvoch poslucháčov (1 z MsP Košice a 1 z MsP Humenné), ktorí v skúške odbornej spôsobilosti nevyhoveli, bude stanovený opravný termín v septemberi 2020. Úspešní absolventi t.j. 11. noví príslušníci MsP boli zaradení do priameho výkonu služby podľa aktuálnych potrieb MsP.