Sneženie skomplikovalo zimnú údržbu v meste

V uplynulých dňoch zasiahlo naše mesto sneženie a výška bielej periny dosahuje podľa údajov SHMÚ z dnešného rána na košickom letisku 7 cm. Viacerí občania aj médiá adresovali vedeniu mesta otázky ohľadom aktuálneho stavu zimnej údržby v našom meste.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop hovorí, že mesto situáciu operatívne rieši so spoločnosťou Kosit. „Od vedenia Kositu niekoľkokrát denne dostávame presné správy, ktoré nám presne referujú, kde všade ich mechanizmy jazdia a čo robia. Dá sa povedať, že všetka dostupná technika a dostupný personál sú v plnom nasadení v teréne. Zároveň môžeme povedať, že aj vlastnými silami a to prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, monitorujeme situáciu v jednotlivých košických mestských častiach a prácu Kositu. Takisto funguje linka medzi naším dispečingom a mestskými časťami, kde sa snažíme získať informácie o problematických úsekoch. Na základe týchto informácií potom urgujeme Kosit, aby na problematické úseky poslal techniku alebo ľudí a zabezpečil odstránenie snehu z chodníkov alebo ich opätovné vyčistenie od snehu.“ 

Čop zdôrazňuje, že mesto Košice síce Kositu adresovalo požiadavku na intenzívnejšie čistenie chodníkov a iných komunikácií, avšak pri takomto type sneženia, aké zaznamenávame to spoločnosť nedokáže zvládnuť technicky a ani personálne. „Dôvod je aj ten, že vonkajšie teploty boli pod - 5°C, a vtedy sa nedá použiť chemický posyp komunikácií. V takých prípadoch je možné robiť iba mechanické čistenie. Zároveň pri mnohých chodníkov je problém aj v tom, že sa k nim technika nedostane a teda ich ani nemôže očistiť. Momentálne nie sú voľné ani žiadne kapacity, ktoré by si mesto mohlo prenajať od iných externých poskytovateľov zimnej údržby. Všetko, čo je teraz v meste voľné, pomáha Kositu zvládať zimnú údržbu.“ 

Mesto podľa vedúceho referátu dopravy Juraja Cichanského zabezpečuje výkon zimnej údržby v súlade s jej operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených priorít. Ako najdôležitejšie sú zabezpečované štátne cesty a miestne komunikácie 1. triedy, cesty po ktorých premávajú linky MHD, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 8 hodín po napadnutí snehu. Potom sa zabezpečujú ostatné miestne komunikácie a chodníky, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 24 hod. od napadnutia snehu. Okrem toho sa zabezpečuje aj odstraňovanie snehu z parkovísk, ktorých prejazdnosť má byť obnovená do 24 hodín od napadnutia snehu. 

„Mesto má v správe a údržbe celkovo 740 km ciest a chodníkov. V rámci zimnej údržby je zabezpečovaných 310 km ciest a cca 310 km chodníkov ktoré sú v zime udržiavané. Mesto neudržiava chodníky ktoré sú súbežné s udržiavanými a využívané v minimálnej miere a chodníky v parkoch. Jedná sa cca o 120 km, ktoré sú označené tabuľkou „Chodník v zimnom období neudržiavaný.“ Ak si chcú občania mesta pozrieť, či chodník napr. pred ich domom či cestou do práce alebo školy je udržiavaný alebo nie, zoznam neudržiavaných chodníkov nájdu aj v prílohe tejto správy,“ hovorí. 

Mesto Košice má zazmluvnenú techniku prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti Kosit a.s. a to v počtoch: 14 veľkých mechanizmov, 19 malých mechanizmov a 11 nakladačov. Zároveň pre čistenie schodov a pre techniku neprístupných chodníkov, zastávok MHD má Kosit k dispozícií 70 pracovníkov, ktorí 12 hodín denne ručne čistia, resp. dočisťujú tieto úseky. 

„Pre zimnú sezónu 2018/2019 mesto Košice zahrnulo do návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 200 000 Eur čo je o 700 000 eur viac ako v predchádzajúcich rokoch. Vzhľadom na požiadavky jednotlivých mestských častí o navýšenie rozsahu udržiavaných chodníkov nad rámec pôvodného plánu o cca 70 km však i tieto finančné prostriedky budú pravdepodobne nedostatočné a bude ich potrebné navýšiť. Ak bude pokračovať takáto zima, predpokladané navýšenie nákladov na zimnú údržbu odhadujeme na zhruba 300 000 eur. Uvedomujeme si, že mesto vzhľadom na rozsah zabezpečovaných plôch a finančné možnosti nie je schopné zabezpečiť zimnú údržbu v plnom rozsahu na všetkých udržiavaných plochách. Značným problémom pri výkone zimnej údržby sú aj zle zaparkované vozidlá, ktoré znemožňujú prístup techniky a plnohodnotný výkon zimnej údržby,“ dopĺňa Juraj Cichanský. 

Mesto hľadá ďalšie možnosti ako túto situáciu zlepšiť. V prípade, ak občania majú otázky na jednotlivé výkony zimnej údržby, môžu kontaktovať dispečing magistrátu mesta na čísle 16 126, alebo mobil 0903 602 383, resp. 0910 781 878.

Zároveň na webstránke mesta je sprístupnený po kliknutí na ikonku občan a doprava aj Operačný plán zimnej údržby mesta Košice.