Prejsť na obsah

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien : program malých grantov pre MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

O podporu z Programu malých grantov sa môžu uchádzať len mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú registrované ako :

 • neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby,
 • občianske združenia,
 • účelové zariadenia cirkvi,
 • Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom,
 • nadácie a neinvestičné fondy (len výnimočne).
Predložené projekty musia byť zamerané na zlepšenie kvality života sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov, akými sú telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, starší opustení ľudia, ľudia v terminálnom štádiu života, ľudia v zložitých sociálnych situáciách/v životných krízach, ľudia bez domova, ľudia závislí od návykových látok atď.

Predložené projekty musia žiadať o podporu na investičné výdavky, výnimočne môžu byť z uvedeného programu pokryté aj náklady spojené s vypracovaním a prípravou transformačných projektov existujúcich sociálnych zariadení.


Pojem investičné výdavky tu znamená výdavky na :
 • dokončenie rozostavaných / rekonštruovaných objektov,
 • vnútorné vybavenie budovy – novostavby alebo priestorov po rekonštrukcii,
 • rozšírenie priestorov už zabehnutého projektu,
 • vybavenie technickým zariadením, ktoré skvalitní život klientov,
 • kúpu nehnuteľnosti (výnimočne).


Z programu nebudú podporené :

 • Projekty, kde je predkladateľ mesto, obec, špecializovaná štátna správa, vyšší územný celok, rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby.
 • Prevádzkové náklady
 • Štipendiá


Maximálna výška podpory je 500.000,- Sk

Konečný termín predkladania žiadostí je 30. septembra 2006.Bližšie informácie o programe ako aj výzve môžete získať na webovej stránke nadácie na podporu sociálnych zmien:  www.socia.sk