Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 17.09.2015
A/2015/19466-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.09.2015 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením
MČ Košice – Barca, k.ú. Barca, Areál spaľovne odpadov - Termovalorizátor

Navrhovateľ, Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice , predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer činnosti „Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením“.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 8.10.2015.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA – Informačný systém.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky