Správa o mládeži 2014

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest SR zorganizovalo v dňoch 18. – 19. marca 2014 v Bratislave v hoteli Bôrik Konferenciu o mládeži.
Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2014, ktorá popisuje, v akej situácii sa nachádzajú mladí ľudia na Slovensku vo viacerých oblastiach ich života a aké sú v týchto oblastiach aktuálne výzvy. Zároveň bol na konferencii priestor podrobnejšie sa oboznámiť so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorá popisuje ciele, ku ktorým je potrebné sa do konca roku 2020 v oblasti mládeže dopracovať, ktorej prijatie je plánované v apríli 2014.
V súvislosti so Stratégiou bol na konferencii vytvorený priestor v pracovných skupinách, ktoré sa v prvej časti venovali tematicky jednotlivým oblastiam stratégie a prvému návrhu možných indikátorov a v druhej časti sa podľa regionálneho členenia účastníci konferencie venovali otázke, ako začať aplikovať Stratégiu na regionálnej úrovni.
V oblasti starostlivosti o mládež je nevyhnutná spolupráca partnerov z rôznych oblastí a sektorov a zapojenie miest a obcí sa javí ako kľúčové. Potvrdzujú to aj viaceré ciele navrhnuté v Stratégii. S prihliadnutím na tieto skutočnosti bola zostavená i účastnícka skupina konferencie. Na konferencii sa zúčastnilo cez 150 zástupcov mládežníckych organizácií, regionálnych samospráv, miest a obcí ako i ďalších inštitúcií, ktorých sa problematika mládeže priamo dotýka.