Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2012

Výsledkom z kontrolnej činnosti v II. polroku 2012 sú správy o výsledkoch kontrol:
 
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
- vybraných bežných a kapitálových výdavkov v Programe 4 - Školstvo
- bežných výdavkov na MŠ so zameraním na výdavky použité na opravy a udržiavanie
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných výnosových a nákladových položiek 
  v BPMK s.r.o.
- finančných operácií a činností v SŠSZČ
- plnenia uznesení prijatých MZ v KE za rok 2011
- priebežnej a predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2010 Z.z. o finančnej kontrole a Vnútornej smernice č. 8/04 o finančnej kontrole
- pokladní MMK a vybraných výdajov za obdobie roka 2011
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Masarykova 19/A, Košice za obdobie roka 2011