Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty

Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán:  Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). Mesto Košice poverilo prevádzkou projektu mestskej karty DPMK, nakoľko disponoval potrebným personálnym a technickým zázemím. S účinnosťou od 1.1.2013 začali platiť všeobecné obchodné podmienky mestskej karty Košice, v zmysle ktorých došlo k spojeniu BČK s dopravnou funkcionalitou s mestskou kartou, ktorá umožňovala uplatniť zľavy v mestských podnikoch a  u ďalších partnerov projektu.

Harmonogram projektu mestskej karty bol rozdelený do troch etáp. Prvé dve etapy boli realizované. V rámci prvej etapy bolo vytvorené pracovisko pre vydávanie a správu mestských kariet (12/2012), došlo k spusteniu portálu mestskej karty a vydávaniu mestských kariet vrátane možnosti uplatnenia zliav v mestských organizáciách (01/2013). Druhou etapou boli vytvorené zmluvné vzťahy s ďalšími partnermi – súkromnými partnermi poskytujúcimi zľavy (04/2013) a turistická karta (05/2013). Tretia etapa nebola realizovaná. Jej obsahom malo byť vytvorenie vernostného systému, rozšírenie funkcionalít mestskej karty o identifikačný systém (vstupenky na kultúrne podujatia), platenie mestskou kartou v sieti obchodníkov, online možnosti správy mestskej karty (prepojenie mestskej karty s bankovým účtom či platobnou kartou). 

DPMK v rámci plnenia úloh prevádzkovateľa mestskej karty vstupoval do takých zmluvných vzťahov so súkromnými partnermi (partnermi mestskej karty poskytujúci zľavy),  ktoré nesúvisia s jeho hlavným predmetom činnosti (DPMK vo svojom mene dojednával poskytnutie zľavy napr. s predajcom kníh, poskytovateľom masáže atp.). Zároveň plnenie úloh z tretej fázy projektu by vyžadovalo navýšenie personálnych a finančných zdrojov, pričom DPMK disponoval kapacitami len na rozvoj prvých dvoch fáz projektu. Preto sa DPMK dňa 4.3.2016 obrátilo na hlavného garanta projektu – mesto Košice, aby v súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 rozhodlo o vydávaní mestskej Karty iným subjektom.  Na základe analýz a prieskumu trhu (napr. Brno, Ostrava, Plzeň, Dečín, Kladno, Budapešt, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Tel-Aviv, HongKong, Soul, Singapore) DPMK navrhlo mestu Košice, aby v súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 bolo vydávanie karty a ďalší rozvoj projektu prenesený na nový špecializovaný subjekt v právnej forme : nezisková organizácia, ktorá pri minimálnych nákladoch na založenie najlepšie napĺňa požiadavku komunitného charakteru, transparentnosti a otvorenosti projektu mestskej karty.

Mesto Košice listom zo dňa 17.3.2016 prejavilo záujem o realizáciu tretej fázy projektu a súhlasilo, aby ju namiesto DPMK realizoval na to osobitne zriadený a špecializovaný subjekt v právnej forme nezisková organizácia. Zmluvné strany projektu mestskej karty (mesto Košice, DPMK, KOŠICE-TURIZMUS) súhlasili s rozhodnutím mesta Košice, že ďalší rozvoj projektu mestskej karty bude zabezpečovať mestská nezisková organizácia – Mestská karta Košice, n.o.. DPMK so súhlasom zmluvných strán projektu mestskej karty ako jediný zakladateľ založil neziskovú organizáciu Mestská karta Košice. Mestská karta Košice, n.o. vznikla dňa 16.8.2017. Členmi jej orgánov sú nominovaní zástupcovia zmluvných strán, ktoré založili projekt mestskej karty: mesto Košice, DPMK, KOŠICE – TURIZMUS a ich členstvo v orgánoch je garantované štatútom neziskovej organizácie.

Etapy tretej fázy projektu mestskej karty

Ďalšie kroky k realizácii tretej fázy rozvoja projektu mestskej karty zabezpečuje nezisková organizácia v spolupráci so zmluvnými stranami projektu mestskej karty