Strategický park Haniska

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 23.11.2018 MK/A/2018/22628

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.11.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Strategický park Haniska“ Navrhovateľ – InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 14.12.2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky