Štvrtkové mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa kvôli koronavírusu uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení

V štvrtok 26. marca sa vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice o 9.00 hod. začne neplánované (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na prijaté opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu, sa MZ musí uskutočniť v špeciálnom bezpečnostnom režime pre všetkých jeho účastníkov.

Pri príprave rokovania zobralo vedenie mesta do úvahy všetky odporúčania a pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach. RÚVZ zároveň odporučilo vedeniu mesta, aby zastupiteľstvo trvalo maximálne 45 minút a ešte pred účasťou na zastupiteľstve bola každému účastníkovi rokovania vrátane verejnosti zmeraná teplota. V prípade jej zvýšenia nebude nikomu umožnené, aby sa zúčastnil rokovania. 

Poslanci, starostovia, zástupcovia mestských podnikov, médiá a verejnosť môžu prísť na magistrát výlučne cez hlavný vchod v čase medzi 8.30 – 9.00 hod. Bočný chod od parkoviska bude uzavretý a nebude ho možné využiť. Celková kapacita rokovacej sály je pripravená pre maximálne 100 ľudí v prípade, ak sa zúčastnia všetci pozvaní a zároveň tam príde až 30 občanov z radov verejnosti.

Rokovacia miestnosť sa od 6.30 hod. bude nasledujúce dve hodiny dezinfikovať antibakteriálnym biocídnym roztokom Nano silver desinfekt. Z tohto dôvodu tam bude možné vstúpiť až po skončení dezinfekcie po 8.30 hod.

Čo sa zmení pre poslancov?

Všetci prítomní poslanci nad 50 rokov dostanú po vstupe do budovy respirátory, aby ich mohli používať na rokovaní zastupiteľstva. Pre všetkých poslancov platí povinnosť rovnako ako pre ďalších ľudí v sále mať po celý čas rokovania na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice. Tie každý obdrží po príchode do budovy. 

Spolu 41 zvolených poslancov MZ s výnimkou dvoch námestníkov primátora sa posadí do väčšieho počtu radov ako doteraz. Celkovo budú sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom v 14 predných radoch strednej časti zasadačky. V jednej rade budú usadení štyria poslanci, v ďalšej traja, atď. Medzi poslancami a verejnosťou budú zo zdravotných dôvodov dva voľné rady. Každý z poslancov bude mať premiérovo aj svoj vlastný mikrofón.

Čo sa zmení pre poslancov, ktorí sú zároveň členmi Mestskej rady?

Poslanci môžu prísť do budovy magistrátu cez hlavný vchod v čase od 8.15 do 8.30 hod. Platia pre nich rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pre poslancov, ktorí sa neskôr zúčastnia rokovania Mestského zastupiteľstva. Aj niektorí členovia mestskej rady nad 50 rokov dostanú k dispozícii respirátory. Potom prejdú na II. poschodie do miestnosti D-216 na II. poschodí, kde bude medzi 8.30 – 9.00 hod. prebiehať zasadnutie Mestskej rady. Táto miestnosť sa pred zasadnutí Mestskej rady bude ráno dezinfikovať.

Čo sa zmení pre občanov?

Občania, ktorí sa chcú v štvrtok zúčastniť rokovania zastupiteľstva, nebudú môcť ako doteraz voľne vchádzať a vychádzať z budovy magistrátu, keďže tá je v súčasnosti pre verejnosť uzatvorená. Z dôvodu konania zastupiteľstva sa otvorí hlavný vchod magistrátu mesta len medzi 8.30 až 9.00 hod.

Po tomto čase nebude nikomu z nich umožnený vstup do budovy magistrátu. Ten je pre každého občana povolený len s rúškom, respirátorom alebo inou vhodnou zdravotnou pomôckou slúžiacou na ochranu tváre.

Pred vstupom do budovy sa každý občan musí oboznámiť vo vestibule budovy s poučením o tom, že neboli v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19. Takisto nesmie mať žiadne známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom a nebol mu nariadený lekársky dohľad alebo karanténa ako protiepidemiologické karanténne opatrenie.

Ak sa ho nič z vyššie uvedeného nebude týkať, dezinfikuje si ruky a pristúpi k Mestskému policajtovi, ktorý si pri vstupe do budovy opíše jeho osobné údaje z občianskeho preukazu kvôli prípadnému epidemiologickému šetreniu. V opačnom prípade bude požiadaný, aby opustil budovu.

Po splnení týchto bezpečnostných opatrení dostane každý občan hygienické rukavice a v sprievode príslušníka Mestskej polície pôjde do rokovacej sály, kde bude aj usadený na svoje miesto. Občania budú sedieť na základe rozostupoch, ktoré boli dohodnuté s RÚVZ, v zadných radoch zasadačky. Na rokovanie zastupiteľstva bude umožnený vstup pre maximálne 30 zástupcov verejnosti.

Každý občan musí rešpektovať v rokovacej sále pokyny zamestnancov Mestskej polície a zamestnancov magistrátu mesta Košice. Z bezpečnostných dôvodov žiadame občanov, aby sa počas rokovania zastupiteľstva čo najmenej pohybovali mimo svojho určeného miesta s výnimkou návštevy sociálneho zariadenia alebo občerstvenia. Ak niekto počas rokovania bude chcieť odísť z budovy magistrátu, nebude do nej opätovne vpustený.  

Čo sa zmení pre médiá?

Aj akreditovaní zástupcovia médií budú sedieť podobným šachovnicovým spôsobom ako poslanci a verejnosť, aby bola medzi nimi zabezpečená dostatočne veľká vzdialenosť. Prítomní fotografi a kameramani budú mať špeciálne vyčlenené miesta v dolnej časti sektora napravo od dverí do zasadačky. Médiá by sme chceli upozorniť, že fotograf mesta Košice zverejní na webe mesta ešte počas rokovania zastupiteľstva prvé fotografie, ktoré bude postupne dopĺňať. Webový link pošleme hneď po zverejnení všetkým záujemcom.

Fotograf mesta Košice bude zároveň jediný zástupca médií, ktorý sa bude môcť voľne pohybovať po rokovacej miestnosti. Z tohto dôvodu žiadame ďalších prítomných fotografov a kameramanov, aby tieto obmedzenia a si obrazové záznamy zhotovovali len z miesta, na ktorom sedia. 

Veríme, že každý účastník rokovania zastupiteľstva bude v záujme ochrany zdravia všetkých prítomných v sále rešpektovať prijaté bezpečnostné opatrenia.