Prejsť na obsah

Súhrnný návrh úprav VZN mesta Košice o parkovaní

Mesto Košice dňa 24. 2. 2023 zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaním na vymedzenom území mesta Košice (ďalej len „VZN“) za účelom jeho pripomienkovania.

Aj keď sa pôvodne počítalo s prerokovaním návrhu VZN už na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ), ktoré sa konalo dňa 14. 3. 2023, MZ rozhodlo o vypustení návrhu z programu rokovania, aby sa vytvoril väčší časový priestor na prerokovanie všetkých doručených pripomienok a podnetov týkajúcich sa VZN.

Následne prebehlo viacero rokovaní, a to na viacerých úrovniach, pričom aj s prihliadnutím na zaslané pripomienky od verejnosti, reflektujúc aj závery z rokovaní, príslušné odborné útvary MMK spracovali aktualizovaný návrh VZN. Z formálnej stránky budú všetky zvýraznené zmeny predmetom zhrňujúceho pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa pôvodný návrh VZN navrhne zmeniť do aktualizovanej podoby.

Vysvetlenie navrhovaných úprav je uvedené v samostatnej prílohe.

Akékoľvek ďalšie podnety resp. pripomienky k téme návrhu regulácie parkovania môžete poslať na email parking@kosice.sk