Prejsť na obsah

Tlačová konferencia Recyklačného fondu po prvý krát v Košiciach

Recyklačný fond poskytol od svojho vzniku podnikateľom, obciam a mestám v Košickom kraji doteraz dovedna 232 miliónov korún. Prijímateľmi týchto finančných prostriedkov určených na podporu zberu a spracovania odpadov je 195 subjektov.
Medzi podporenými podnikateľskými projektmi v kraji prevažujú tie, ktoré sú zamerané na zber a zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík, odpadových olejov a starých vozidiel. Z najvýznamnejších zámerov možno spomenúť celoslovenský komplexný systém zberu a spracovania opotrebovaných pneumatík v spoločnosti V.O.D.S. Košice, zber a spracovanie odpadových olejov na Zemplíne (ECOFIL Michalovce, poľnohospodárske podniky PD Choňkovce, AD Malčice) a na Spiši (KONZEKO Markušovce, AGB Ekoservis Košice, EKOFIL Košice) či zariadenia na spracovanie starých vozidiel (Fe – MARKT Košice). Firmy kraja dostali z Recyklačného fondu na uskutočnenie svojich zámerov za 4 roky spolu 157 miliónov korún.
Prostredníctvom 13 úspešných projektov miestnej samosprávy fond finančne podporil 66 miliónmi korún zavedenie alebo rozšírenie separovaného zberu odpadov v mestách a priľahlých obciach. Mestá využívajú jeho dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Tak urobili napríklad v Trebišove, Sečovciach a Strážskom. Zavedeniu aj rozširovaniu separovaného zberu pomáha osveta medzi obyvateľmi, na ktorú môžu obce a mestá tiež získať finančné prostriedky z Recyklačného fondu. V záujme účinnejšieho využitia spoločných zdrojov, techniky a v záujme pomoci zvlášť malým obciam v separovanom zbere komunálneho odpadu sa mestá a obce spájajú do združení. Aj k nim smeruje finančná podpora fondu. V Košickom kraji prostriedky fondu na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva úspešne využíva napríklad združenie obcí EKOLÓG OLŠAVA či SEZO-SPIŠ.
Okrem 66 miliónov korún dotácií poskytol doteraz Recyklačný fond obciam kraja aj ďalších takmer 9 miliónov korún vo forme príspevkov za vytriedený odpad. Príspevky dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, a musia ich opäť použiť v svojom odpadovom hospodárstve. „Mnohé mestá a obce by aj vďaka týmto príspevkom nemuseli zvyšovať poplatky za odpad, dokonca by ich mohli znížiť. Nasledovaniahodným príkladom je krajské mesto. Mestu Košice sme doteraz vyplatili 6 miliónov 778 tisíc korún za odpad, ktorý vyzbierali a vytriedili ich obyvatelia v rokoch 2002 až 2005," povedal riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška. Stimulácia cez peňaženku je podľa neho pri výchove ľudí k ekologickému mysleniu a konaniu tá najúčinnejšia.
„Oceňujeme spoluprácu s Recyklačným fondom, ktorý podporuje aktivity súvisiace so separovaným zberom a o ktoré sa zasadzuje aj EÚ. Ideme správnym smerom," vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Ing. Daniele Ceccotto.
Zdroj: PhDr. Magdaléna Sedláčková, Recyklačný fond