Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice – Pereš, ZaD 2015 - Oznámenie o prerokovaní, verejná vyhláška

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 23 ods.3 Stavebného zákona prerokovanie návrhu „ Územného plánu zóny Košice – Pereš , Zmeny a doplnky 2015.

Prerokovanie „ Územného plánu zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 s verejnosťou a vlastníkmi regulovaných pozemkov v zmysle ustanovení § 23 ods.3 stavebného zákona sa uskutoční

Dňa 16. Februára 2015 o 16:30 hod.
v priestoroch budovy miestneho úradu MČ Košice - Pereš

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.