Prejsť na obsah

UŠ Luník IX , Košice

Urbanistická štúdia Luník IX

Riešené územie „Urbanistickej štúdie Luník IX, Košice“ sa nachádza v mestskej časti Košice – Luník IX v katastrálnom území Luník, okres Košice II. Sídlisko sa rozprestiera v juhozápadnej časti mesta Košice a susedí s mestskými časťami Pereš, Myslava, Barca, Juh a Západ. Riešené územie je vymedzené štvorprúdovou komunikáciou Myslavská zo severovýchodnej strany, lesným porastom zo strany západnej a ornou pôdou a lúčnym porastom z južnej strany. Prístup na sídlisko je z komunikácie Myslavská v severnej časti súčasného sídliska.

„Urbanistická štúdia Luník IX, Košice“ ponúka komplexný názor na možnosť opätovného sfunkčnenia prevádzky sídliska Luník IX, situovaného na juhovýchodnom okraji mesta Košice. Vzhľadom na významné zmeny v urbanistickej štruktúre, ktoré na sídlisku Luník IX v súčasnosti prebiehajú, ako aj na plánované i uvažované investičné aktivity v budúcnosti je potrebné skoordinovať všetky tieto skutočnosti a overiť možnosti ich vzájomného fungovania s už existujúcimi prevádzkami, požiadavkami zainteresovaných subjektov, prírodnými, urbanistickými, technickými, majetkovými a spoločenskými limitmi územia.

Mestská časť Luník IX nedisponovala v minulosti žiadnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá by komplexne a podrobne riešila budúci stavebný rozvoj na sídlisku. „Urbanistická štúdia Luník IX, Košice“ rieši tento problém ako návrhom bytových jednotiek v rôznych formách zástavby a s rôznym stupňom súkromia, tak aj rekonštrukciou a dobudovaním verejných priestranstiev a objektov, skomfortnením dopravnej situácie na sídlisku a úpravou jeho širšieho okolia. To má slúžiť ako prostriedok k postupnej transformácii sídliska nie len v rovine urbanistickej a architektonickej, ale aj demografickej, sociálnej a spoločenskej.

Prílohy

1. PDF 2,35 MB UŠ Luník IX , Košice Sprievodná správa
2. PDF 968,25 KB UŠ Luník IX , Košice Širšie vzťahy
3. PDF 2,81 MB UŠ Luník IX , Košice Komplexný a dopravný výkres
4. PDF 772,38 KB UŠ Luník IX , Košice Výkres -sietí
5. PDF 2,16 MB UŠ Luník IX , Košice Problémový výkres