Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava

NÁZOV PROJEKTU   Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava

LOGO PROGRAMU
     

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Kohézneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
KOHÉZNY FOND

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY      12 999 881,46 €
VÝŠKA NFP                   12 349 887,39 €

OPERAČNÝ PROGRAM Životné prostredie, Prioritná os 4, Operačný cieľ 4.5

POSKYTOVATEĽ
   Ministerstvo životného prostredia SR
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Uzatvoriť a rekultivovať skládku odpadov prevádzkovanú za osobitných podmienok Myslava.

OPIS PROJEKTU
Nezrekultivovaná skládka odpadov predstavuje pre mesto Košice dlhodobú environmentálnu záťaž. Realizáciou rekultivácie sa podstatne zníži
negatívny vplyv existujúcej skládky na životné prostredie.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: realizácia nových stavieb

VÝSTUPY PROJEKTU
• Biologická rekultivácia
• Stabilizácia čela skládky

ZAČIATOK REALIZÁCIE    07/2010
UKONČENIE REALIZÁCIE    12/2013
TYP PROJEKTU       Investičný
FÁZA REALIZÁCIE      Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/Prílohy

1. PDF 203,33 KB Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava