Prejsť na obsah

Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014. Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2014 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. MVD a RR SR č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny Košice – Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2014 je Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, Masarykova č. 14, 080 01 Prešov.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2014 je na základe požiadaviek MČ Košice – Krásna rozšírenie lokalít s funkčným využitím bývania v rodinných domoch, zosúladenie územného plánu s majetkoprávnym stavom a zosúladenie ÚPN Z s Územným plánom hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice. Lokality, riešené v návrhu Územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom Zmeny a doplnky 2014:

· Lokalita IBV Na hore III (Navrhované územie sa nachádza severne od postupne realizovanej výstavby v lokalitách IBV Na hore I a II Košice – Krásna a svojou koncepciou a technickou infraštruktúrou na ne funkčne a priestorovo nadväzuje.)
· Lokalita IBV Feketeova pažiť (Táto lokalita je umiestnená východne od ochranného pásma cintorína a zo severu nadväzuje na jestvujúcu štruktúru zástavby rodinných domov, pričom rieši novú parceláciu územia pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v zmysle nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, sieť komunikácií na jej sprístupnenie a potrebnú technickú infraštruktúru.)
· Lokalita hospodársky dvor (zmena funkčného využitia – zosúladenie s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou )
Lokalita Ukrajinská ulica (aktualizácia súčasného stavu pozemkov a stavieb občianskeho vybavenia)