V košických ubytovacích zariadeniach sa prvého júla začnú kontroly daní za ubytovanie

Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice bude v súčinnosti s Referátom daní a poplatkov  mesta Košice   robiť od 1. 7. 2019 až do 31.12.2019 v ubytovacích zariadeniach na území mesta Košice,  kontroly  daní za ubytovanie. Kontroly sa budú týkať zdaňovacieho obdobia roku 2018, a 1. polroku 2019.

Kontrolované budú daňové subjekty, ktoré podliehajú dani z ubytovania, teda tie, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Takýmto zariadením je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, apartmánový dom, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome, alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Kontrola bude zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie.

V prípade zistenia že kontrolovaný daňový subjekt porušuje povinnosti v zmysle § 154 ods. 1, písm. j) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (Daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov (nepredloženie dokladov ku kontrole), môže správca dane postupovať v zmysle § 155 ods. 1, písm. e) daňového poriadku a vyrubiť pokutu  až do výšky 1500 Eur.