Prejsť na obsah

V Kulturparku udelili dnes Ceny mesta a primátora

Celkovo 27 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si dnes popoludní v priestoroch Kulturparku na Kukučínovej ulici prevzalo z rúk košického primátora  Jaroslava Polačeka (nezávislý) Ceny mesta Košice a Ceny, resp. plaketu primátora mesta. O laureátoch Cien mesta za rok 2020 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z došlých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a tri kolektívy. 

Primátor vo svojom prejave vyzdvihol historický význam dnešného dňa, keď si pripomíname 652. výročie prvej erbovej listiny udelenej mestu Košice kráľom Ľudovítom Veľkým ako aj 791. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach. Zdôraznil, že vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice je odovzdávanie týchto ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy. 

"Tradičné oslavy Dňa mesta Košice sú pre obyvateľov nášho mesta sviatkom a symbolom lokálpatriotizmu. Jedinečnosť nášho mesta spočíva predovšetkým v ľuďoch, ktorí tvoria jeho identitu priateľskej, pohostinnej, sebavedomej a dynamicky sa rozvíjajúcej metropoly. Hodnota človeka nespočíva v tom, čo je ochotný urobiť pre seba, ale čo robí pre iných. Vzácni a výnimoční ľudia, ktorí tu dnes stoja a preberajú si najvyššie mestské ocenenia, sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Sú obohatením kultúrneho života Košíc, majú podiel na rozvoji mesta i jeho komunity, poskytujú útočisko ľuďom v núdzi, uchovávajú a šíria naše kultúrne dedičstvo, tvoria morálne a spoločenské hodnoty," uviedol. 

Profesorka Halánová verí, že aj naďalej budú pomáhať zlepšovať verejné zdravie

Jednou z ocenených osobností bola v piatok aj prodekanka a prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Monika Halánová, ktorá v našom meste žije od roku 1989. Možnosť zažiť ju pri práci aj s kolektívom ďalších 25 jej spolupracovníkov malo nedávno takmer 10 000 záujemcov, ktorí sa v závere apríla zúčastnili na košickom magistráte úspešného projektu testovania protilátok na ochorenie Covid-19. Táto klinická štúdia sa doposiaľ v takomto veľkom rozsahu na Slovensku nerealizovala a vzbudila veľký ohlas aj v odborných kruhoch. Ešte predtým začiatkom tohto roka počas celoplošného testovania obyvateľov v Košiciach zabezpečoval kolektív pod jej vedením overovanie pozitívnych výsledkov antigénových testov následnými PCR testami. 

"Veľmi si vážim, že aj ja tu môžem dnes stáť na pódiu s takými významnými ľuďmi, ktorí vo svojom odbore dosiahli veľké úspechy. Som rada, že aj vďaka práci kolektívu mojich spolupracovníkov z LF UPJŠ sme pomohli zlepšiť epidemickú situáciu v našom meste. Verím, že naša obojstranne výhodná spolupráca s predstaviteľmi mesta Košice bude aj naďalej pokračovať a budeme tak môcť aj naďalej pomáhať pri skvalitňovaní verejného zdravia," skonštatovala. 

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?
 
Jednotlivci:
 
1. Ing. Zoltán BALASSA - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity
 
2. Manželia Ing. František BÉREŠ a a Ing. Miriam BÉREŠOVÁ - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v latinsko-amerických tancoch
 
3. Ing. Mária CABANOVÁ - pri príležitosti 60. výročia aktívneho pôsobenia za celoživotný prínos pre rozvoj košického juda
 
4. Doc. ICDr. František ČITBAJ, PhD. - za významný prínos v oblasti kánonického a konfesného práva v slovenskom a európskom priestore a tiež za osobný i pastoračný a profesionálny podiel na budovaní spoločenstva gréckokatolíkov v meste Košice
 
5. Dušan Gaži - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú charitatívnu činnosť v prospech rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím
 
6. Márii HAJDUOVÁ - za zásluhy a výsledky v riadiacej práci a odborných archívnych činnostiach, ktorými výrazne prispela k propagácii historického archívneho dedičstva Archívu mesta Košice doma i v zahraničí
 
7. PhDr. Soňa HLAVÁČOVÁ, PhD. - za 25-ročnú významnú aktívnu službu v prospech ľudí v núdzi
 
8. Ing. Ľudovít KOROTNOKY - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach a propagácii dejín mesta.
 
9. Jozef Lipták, in memoriam - za celoživotný prínos do hudobného života v meste Košice
 
10. Gejza SZABADOS - pri príležitosti životného jubilea za celoživotný prínos do hudobného života v meste Košice a v zahraničí
 
 
Kolektívy: 
 
1. Dychový orchester mladých Košice - pri príležitosti 50. výročia jeho založenia za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej dychovej hudby v Európe
 
2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - za úspešné zvládnutie opatrení na MS 2019 v ľadovom hokeji
 
3. Ochotnícke divadlo v Lorinčíku - pri príležitosti 75. výročia prvej premiéry a za významný prínos k rozvoju kultúrneho života mesta Košice.
 
 
KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE?
 
Jednotlivci:
 
1. doc. MUDr. Alexander BERČ, CSc. - pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny a onkológie
 
2. Peter BUC - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú reprezentáciu mesta Košice na bežeckých tratiach doma aj v zahraničí a aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Košice a Medzinárodného maratónu mieru
 
3. Martin ČIČVÁK - za významný prínos a reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v oblasti umeleckej tvorby
 
4. plk. Ing. Jozef FEDORČÁK za významný osobný a profesionálny prínos pri zabezpečení požiarnej ochrany a riešení mimoriadnych situácií v meste Košice
 
5. prof. MVDr. Monika HALÁNOVÁ, PhD. - pri príležitosti životného jubilea za osobitý prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia, za výskum v odbore epidemiológia a za pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 
6. Jozef Horváth - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročný aktívny prínos v oblasti kultúry a pri realizácii kultúrno-zábavných podujatí v meste Košice.
 
7. PhDr. Anna KAČALOVÁ za významný osobný a profesionálny prínos pri riadení a koordinácii záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach a nehodách s postihnutím osôb na území mesta Košice
 
8. prof. Ing. Pavol KRISTIAN, DrSc. - pri príležitosti významného životného jubilea za významný celoživotný prínos v odbore organickej chémie a za významné zásluhy o vybudovanie vedeckej školy založenej na chémii izotiokyanátov.
 
9. Ing. Ivan ŠTRBA - pri príležitosti významného životného jubilea za dlhoročný prínos v oblasti kultúry, ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva a reprezentáciu mesta Košice a slovenskej kultúry doma i v zahraničí.
 
10. Mgr. Jana VALENČÁKOVÁ za dlhoročnú aktívnu činnosť a významné výsledky v oblasti výchovy, podpory a rozvoja športu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením v meste Košice.
 
 
Kolektívy: 
 
1. Dom sv. Lazára v Košiciach - za významný prínos v oblasti sociálnych služieb v meste Košice a organizovanej pomoci rodinám v zložitých životných situáciách
 
2. Folklórna skupina KAVEČIANKA - pri príležitosti 40. výročia vzniku za osobitý prínos k zachovaniu ľudových tradícií a k odovzdávaniu kultúrneho dedičstva mladším generáciám.
 
3. Komorný orchester mladých Efko pri príležitosti 30. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú prácu s mládežou a reprezentáciu mesta Košice na Slovensku i v zahraničí.

 

KTO ZÍSKAL PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

1. RSDr. Ivan HUDEC - pri príležitosti významného životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov v meste Košice.