Prejsť na obsah

Valné zhromaždenie košického NTC zatiaľ neprinieslo pokrok v otázke jeho výstavby

Uplynulý piatok sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie NTC Košice a.s., na ktorom mesto ako 49-percentného akcionára spoločnosti zastupoval viceprimátor Marcel Gibóda (nez.). Hlavným dôvodom jeho zvolania bolo schválenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2018, účtovnej uzávierky a ďalšie plány ohľadom výstavby NTC v Košiciach. Valné zhromaždenie schválilo všetkých nominantov Mesta Košice Marcela Gibódu, Marcela Vrchotu (SaS), Dominika Karaffu a Ericha Blanára (obaja nezávislí) do štatutárnych orgánov spoločnosti. 

Viceprimátor požiadal na Valnom zhromaždení viaceré vysvetlenia

Predstavitelia spoločnosti informovali, že NTC Košice má momentálne na účte 6 miliónov eur ako dotáciu od vlády na svoju výstavbu. Podmienkou čerpania dotácie je, aby 3 milióny eur boli preinvestované ešte v tomto roku. NTC Košice na návrh mesta požiadalo ministerstvo financií, aby táto suma mohla byť presunutá do budúceho roka. Nešlo by o prvú takúto požiadavku na presun peňazí, NTC Košice sa s podobnou výzvou na ministerstvo úspešne obrátilo už v minulosti.

Počas Valného zhromaždenia požiadal viceprimátor mesta Košice predstaviteľov NTC Košice a Slovenského tenisového zväzu (STZ) o doplnenie dokumentov týkajúcich sa financovania jeho výstavby, či sprístupnenie predchádzajúce žiadosti o navýšenie rozpočtu na jeho výstavbu z 15 miliónov eur na 30 miliónov eur adresovanému zrejme bývalému vedeniu mestu Košice, ku ktorému neexistuje žiadne schválené uznesenie Mestského zastupiteľstva. Viceprimátor sa zaujímal aj o poskytnutie dokumentov súvisiacich so začatím verejného obstarávania na stavebníka NTC Košice.

30 miliónov za NTC nikdy neschválilo mestské zastupiteľstvo 

Mesto Košice totiž nedisponuje všetkými úradnými dokumentami a povoleniami súvisiacich s výstavbou košického NTC. Takisto nie je nikde uvedené, prečo bez schválenie zastupiteľstvom došlo k nárastu nákladov na jeho realizáciu z pôvodných 10 miliónov eur na trojnásobok a vyhláseniu verejnej súťaže na výstavbu NTC za takúto sumu. Pri navýšení výdavkov na výstavbu o 2,4 milióna eur na výstavbu Košickej futbalovej arény pritom novú sumu MZ odsúhlasilo.

Keďže sa podľa viceprimátora Gibódu nevie nové vedenie mesta dopátrať k spomínaným dokumentom, požiadali o ich zaslanie Slovenský tenisový zväz ako väčšinového 51-percentného akcionára NTC Košice. Po získaní potrebných stanovísk oznámi mesto verejnosti ako ďalej bude v tomto prípade postupovať.

„Vláda má prefinancovať 60 percent nákladov na výstavbu košického NTC. Nevieme o žiadnom uznesení vlády, ktoré hovorí o tom, že vláda poskytne 18 miliónov eur košickému NTC, ktoré sa má stavať v rozpočtovom náklade 30 miliónov eur. Podľa nám dostupných informácií platí, že vláda vyčlenila na účel výstavby NTC 9 miliónov eur z upraveného rozpočtu 15 miliónov eur. Vláda si zatiaľ plní svoj finančný záväzok k dohodnutej variante výstavby NTC, predstavitelia STZ sa zrejme obávajú, že pri inej vláde by sa to mohlo zmeniť,“ vyjadril sa Marcel Gibóda k pochybnostiam nad zabezpečením finančného krytia výstavby. 

Pre výstavbu na Popradskej naďalej absentujú stavebné povolenia

Viceprimátor sa vyjadril aj k situácii ohľadom výstavby NTC Košice na Popradskej ulici a schválenému uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach, kde poslanci schválili možnosť, aby športový stánok vyrástol v lokalite na Myslavskej ceste. STZ toto rozhodnutie nerešpektoval a uplynulý štvrtok v pôvodnej lokalite na Popradskej spustil prípravnú fázu výstavby košického NTC. Proti výstavbe v tejto lokalite sa v petícii vyslovilo 1600 obyvateľov, súčasné vedenie mesta sa viackrát vyjadrilo, že túto petíciu bude rešpektovať.

Viceprimátor Gibóda nevylúčil, že stavebník mohol začať s výstavbou aj zo špekulatívnych dôvodov. Ak by sa do 18 mesiacov od podpisu zmluvy nezačalo so stavebnými prácami, koncom uplynulého týždňa by NTC Košice skončila platnosť nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve mesta. Na to, aby sa stavba mohla nielen začať, ale aj v nej pokračovať, je potrebné vydanie 3 stavebných povolení a to na vodné stavby (vydáva Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie), dopravné stavby (vydáva špeciálny stavebný úrad – Mesto Košice) a stavebné povolenie všeobecného stavebného úradu, ktorý v tomto prípade bol určený druhostupňovým úradom a to je Stavebný úrad so sídlom v Čani. Všetky tri stavebné povolenia sú rovnocenné a nie je nadradený žiadny zo stavebných úradov. Právoplatné je stavebné povolenie na vodné stavby. Stavebník má právo uskutočniť na základe stavebného povolenia tieto vodné stavby, čo aj v štvrtok začal realizovať.

Vedenie  mesta odovzdalo vedeniu NTC Košice dva listy 

Aj z týchto dôvodov boli uplynulý piatok vedeniu NTC Košice na Valnom zhromaždení odovzdané dva listy. V prvom boli vyzvaní, aby prehodnotili ďalšie pokračovanie prác, na ktoré nemajú udelené všetky stavebné povolenia. Viceprimátor chcel vedieť aj dôvody, prečo mesto nebolo včas informované o zámere spustiť stavbu v lokalite na Popradskej ulici ešte pred udelením všetkých stavebných povolení. Zaujímalo ho aj to, kto bude prípadné znášať finančné náklady na výstavbu, ktoré by vznikli pri jeho prípadnom neudelení. Odpovede by sa mesto malo dozvedieť v nasledujúcich dňoch.

„V ďalšom liste sme NTC Košice a STZ informovali o prijatom uznesení zo stredajšieho rokovania Mestského zastupiteľstva, kde sme ich vyzvali k opätovnému rokovaniu k výstavbe NTC v lokalite Myslavská cesta. Oznámili sme im, žeby to znamenalo niektoré dodatočné náklady na danú lokalitu, no vysporiadanie pozemku by bolo pomerne jednoduché a stálo by iba 38 000 eur. Mesto by bolo ochotné znášať aj náklady na prepracovanie stavebnej dokumentácie a prípadné dodatočné náklady na vyvolané investície. Tie ako napr. pešie premostenie Myslavského potoka by zlepšili podmienky na rozvoj danej lokality. Vedenie mesta, ale aj samotná mestská časť vnímajú výstavbu NTC Košice v danej lokalite ako rozvojový impulz. Stotožňuje sa s tým aj Útvar hlavného architekta mesta,“ tvrdí Marcel Gibóda.

Výberové konanie na výstavbu košického NTC organizovala spoločnosť známa z kauzy kompa na Dunaji

Ako je známe Okresný úrad ako odvolací orgán zrušil rozhodnutie mesta Košice o zastavení konania pre udelenie stavebného povolenia pre dopravné stavby s odôvodnením, že stavba NTC Košice nie je vhodná pre dané územie. Stavebný úrad vytkol zámeru nedostatok parkovacích miest a nekvalitne spracovanú projektovú dokumentáciu. Tá obsahovala viacero chýb a nepresných údajov. Odvolací orgán vytkol špeciálnemu stavebnému úradu mesta, že nebol dostatočne súčinný so stavebníkom v tom zmysle, že mu mal ešte raz oznámiť, že to, čo po výzve doplnil pri oprave dokumentácie, nedoplnil správne a celú vec mu vrátil na nové prerokovanie.

„NTC Košice ako stavebník teraz musí preukázať splnenie podmienok pre udelenie stavebného povolenia pre miestne komunikácie a statickú dopravu. Ak by som to zhrnul, stavebníkovi chýba nielen 15 miliónov eur, ale aj stavebné povolenie na výstavbu. Naďalej máme eminentný záujem na tom, aby sa NTC v našom meste postavilo, no nesúhlasíme s tým, aby to bolo na Popradskej ulici. Mesto Košice preto považuje začiatok výstavby v tomto momente za predčasný a rizikový. Okrem toho sme sa dozvedeli, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby za 30 miliónov eur organizovala spoločnosť Process management, ktorá je verejnosti známa z kauzy sporného verejného obstarávania na prevádzku kompy na Dunaji. Tú vypísal podnik Vodohospodárska výstavba v čase, keď jej generálnym riaditeľom bol bývalý viceprimátor mesta Košice Ladislav Lazár (Smer-SD),“ dodal Marcel Gibóda.