Vedenie mesta a zamestnanci magistrátu sa učili „vrecovať“, vyskúšali si aj plynové masky

Mesto Košice má v rámci civilnej ochrany (CO) vytvorený systém „Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia", ktorý slúži na okamžité operatívne zásahy v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, a riešenie ich následkov.

Odborne pripravení však musia byť nielen pracovníci CO, ale aj členovia Krízového štábu mesta Košice, v ktorom je vedenie mesta, vedúci jednotlivých oddelení a referátov Magistrátu mesta Košice (MMK), Mestskej polície Košice a mestských podnikov.

Referát CO, BOZP a PO mesta Košice pripravil pre členov krízového štábu mesta dvojdňové praktické precvičenie, zamerané predovšetkým na protipovodňové opatrenia. V stredu pracovníci CO a mestskej polície precvičovali v Bernátovciach, okrem iného, používanie rôznych technických prostriedkov, vrátane systému zabezpečenia rádiového spojenia, ale aj varovného a vyrozumievacieho systému obyvateľstva v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva.

Vo štvrtok si členovia krízového štábu spolu s námestníkom primátora mesta Marcelom Gibódom, námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou a riaditeľom magistrátu Marcelom Čopom najprv prezreli vodné dielo Bukovec. Nielen zvonku, ale aj zvnútra. Veľmi fundovaný odborný výklad o vodnom diele, jeho konštrukcii, zabezpečení a opatreniach v prípade povodní, poskytol členom krízového štábu Marián Miščík zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ Košice, a jeho kolegovia.

Neskôr sa krízový štáb presunul do Bernátoviec, do zariadenia Správy mestskej zelene Košice, ktorá sa tiež podieľala na príprave precvičenia. Členov krízového štábu v areáli čakali praktické ukážky „vrecovania“, čiže spevňovania hrádze pri povodni pomocou jutových vriec naplnených pieskom, prednášky o odstraňovaní prekážok z vodných tokov, používania prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvom (plynové masky), o krytoch civilnej ochrany a mnohé ďalšie.

„Tieto cvičenia vnímam ako veľmi dôležitú súčasť úloh mesta a zároveň aj jeho vedenia a vedúcich pracovníkov, aby sme boli dobre pripravení na rôzne mimoriadne situácie. Dôležité je mať všetky naše zložky zladené, vrátane informácií a vedomostí o tom, čo treba robiť v prípade konkrétnej mimoriadnej situácie. Dnešnou témou boli najmä protipovodňové opatrenia, riešenie mimoriadnych situácií, napríklad na vodnom diele Bukovec, a urobili sme si celkový prehľad o tom, čo má mesto Košice k dispozícii a akým spôsobom sa vieme zariadiť v takýchto situáciách. Myslím si, že čo sa týka rizík súvisiacich s povodňami a vôbec vodou, či už ide o rieku Hornád, vodné toky pritekajúce do mesta, respektíve pretekajúce cez Košice alebo vodné hrádze, vďaka skúsenostiam našej civilnej ochrany a spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom sme dobre pripravení na zvládnutie krízových situácií. Keď Košice „zažili“ veľkú vodu v roku 2010, už vtedy boli mnohé rizikové body upravené tak, aby Košičania boli ohrozovaní vodným živlom čo najmenej. Samozrejme, stále sa zameriavame aj na iné miesta kde by sa mohli riziká vyskytnúť, a to tak, aby sme dokázali rýchlo a odborne reagovať,“ uviedol po skončení cvičenia Marcel Gibóda. Zároveň vyjadril svoje presvedčenie, že v súvislosti so živelnými pohromami sa budú členovia krízového štábu mesta stretávať iba na cvičeniach.    

Civilná ochrana Mesta Košice venuje značnú pozornosť informovaniu verejnosti o možných ohrozeniach, zvyšovaniu jej znalostí z prevencie predchádzania mimoriadnym udalostiam, ako aj príprave občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc po vzniku mimoriadnej udalosti. Viac informácií o Civilnej ochrane mesta Košice je k dispozícii na stránke www.cokosice.sk