Prejsť na obsah

Verejná súťaž na vytvorenie loga mesta Košice

1. kolo súťaže bolo vyhodnotené 11.4. 2007. Porota sa uzniesla,
že neprinieslo očakávaný výsledok a rozhodla o jeho opakovaní .

Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v y h l a s u j e, v zmysle § 847 a následných ustanovení Občianského zákonníka

Verejnú neanonymnú dvojkolovú súťaž
na vytvorenie

loga mesta Košice

Súťažné podmienky

Logo bude reprezentovať mesto v oblasti cestovného ruchu, obchodných aktivít, kultúry a umenia a v oblasti partnerských vzťahov. Logo by malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporované mestom, ale aj zrozumiteľne vyjadrovať charakter mesta.

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je návrh LOGA mesta Košice, pre mestské informačné a prezentačné materiály, ktoré nepodliehajú povinnosti použiť erb s cieľom zabezpečiť jednotný vizuálny štýl tlačených výstupov mesta.

Typ súťaže
Ide o verejnú súťaž vypísanú podľa § 847 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania SR bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na Slovensku alebo právnické osoby registrované na Slovensku. Účasť je bezplatná.

Požiadavky na logo
- Logo musí byť v spojení s textom Košice, alebo môže byť riešené iba ako typografické riešenie textu ( logotyp ).
- Logo musí byť originálnym dielom zhotoviteľa, ktorý ho podpísal
- Musí byť dynamické, aktuálne, moderné
- Môže byť realizované kresbou voľnou rukou alebo vytvorené s použitím počítačových technológií
- Musí byť farebné, príp. vo farbách mesta (žltá a modrá)
- Musí poskytovať možnosť trojrozmerného (resp. plastického stvárnenia)

Organizácia súťaže
1. Súťaž bude riešená dvojkolovo. Súťažiaci môže poslať max. 2 návrhy vo farebnom variante . Každý návrh bude dodaný v tlačenej podobe v dvoch veľkostiach: plný formát A4 a najmenšia zhotoviteľom odporúčaná veľkosť (tiež na formáte A4). Každý návrh bude na zadnej strane označený menom súťažiaceho, alebo názvom spoločnosti a identifikačnými údajmi.
2. Porota vyberie z prijatých návrhov v prvom kole päť, ktoré postúpia do druhého kola.
3. Súťažiaci, ktorí postúpia do druhého kola budú predkladať riešenia, zodpovedajúce jednotnému vizuálnemu štýlu mesta, a to: vizitka, inzerát a reklama zameraná na propagáciu mesta Košice, informačné tabule mesta, drobné reklamné predmety.
4. Súťažné návrhy musia byť doručené do termínu uzávierky v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať - LOGO KOŠICE" poštou alebo osobne na adresu:

Magistrát mesta Košice
Referát marketingu a komunikácie
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

5. Kritériá hodnotenia:
- pôvodnosť, originalita návrhu
- významová zrozumiteľnosť
- jednoduchá farebná reprodukovateľnosť
- zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmenšovaní a zväčšovaní
- úroveň výtvarného spracovania

Posudzovanie súťažných návrhov
Všetky doručené návrhy budú predmetom hodnotenia poroty. Porota bude delegovaná primátorom mesta Košice zo zamestnancov mesta Košice a z odborníkov. Porota vyhodnotí 1.kolo do 30 dní od uzávierky súťaže. Autorov, ktorí postúpia do druhého kola, osloví Referát marketingu a komunikácie do 30 dní od uzávierky prvého kola súťaže. Títo súťažiaci budú mať možnosť v lehote do 30 dní predložiť riešenia zodpovedajúce jednotnému vizuálnemu štýlu mesta. Porota vyhlási výsledky súťaže do 30 dní po skončení druhého kola. Členovia poroty nesmú byť účastníkmi súťaže.

Súťažné ceny
Víťazný návrh bude ocenený sumou 50 000,- Sk.
2. miesto - 10 000,- Sk
3. miesto - 5 000,- Sk
Finančná čiastka bude vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť žiadny z návrhov ako víťazný alebo súťaž zrušiť a vypísať nové kolo súťaže.
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou.

Termín doručenia návrhov – uzávierka súťaže
Do 10.6. 2007 (rozhoduje pečiatka odoslania). Návrhy doručené po tomto termíne nebudú prijaté.

Ostatné ustanovenia
Odmenené návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže.

Informácie – kontakt
Ing. Pavúčková Iveta, Referát marketingu a komunikácie, tel. 055/6419401 e-mail: pavuckova@kosice.sk