Verejná vyhláška

 

Mesto Košice ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany  prírody a krajiny  podľa  § 2  písm. f )  zákona č. 416/2001 Z. z.  o  prechode  niektorých   pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 64 ods.1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. d) a h)  zákona NR SR  č. 543/2002  Z. z.  o  ochrane  prírody  a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe žiadosti Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 09.01.2019 podľa  § 47 ods. 3, § 48 ods. 1  zákona NR SR č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / vydáva 

 

 s ú h l a s

 

na výrub drevín a krovitých porastov v MČ Košice – Sever,  kat. územie Kamenné. Lokalita č. 1 v zložení : nálet drevín - dub letný (Quercus robur), čerešňa vtáčia (Cerasus avium) s obvodom kmeňa do 40 cm. Krovité porasty : bršlen európsky (Euonymus europaeus), baza čierna (Sambucus nigra), slivka trnková (Prunus spinosa), zob vtáčí ( Ligustrum vulgare), ruža šípová ( Rosa canina). Celková plošná výmera 120 m². Lokalita č. 2 (porasty okolo panelového chodníka) drevinové zloženie : čerešňa vtáčia (Rosa canina) o obvode kmeňa 42 cm, jabloň planá ( Malus sylvestris) o obvode kmeňa 42 cm, 41 cm, hruška obyčajná (Pyrus communis) o obvode kmeňa 40 cm,  topoľ biely ( Populus alba) o obvode kmeňa 92 cm, 100 cm, 130 cm, 130 cm,  vŕba krehká (Salix fragilis) o obvode kmeňa 41 cm, 46 cm, 57 cm, 59 cm,  vŕba rakytová (Salix caprea) o obvode kmeňa 48 cm 77 cm. Krovité porasty : bršlen európsky (Euonymus europaeus), baza čierna (Sambucus nigra), slivka trnková (Prunus spinosa), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), svíb krvavý ( Swida sanquinea) Celková plošná výmera 720 m².