Prejsť na obsah

VEREJNÉ PREROKOVANIE


Váš list č./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto/Dátum
5854/07-3.4/bj A/2007/09740/457 Ing.Kottferová/6419 270 Košice 15.6.2007
28.5.2007

VEC
VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II" - POZVÁNKAMinisterstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 28.5.2007 č. 5854/07-3.4/bj doručeného na mesto Košice dňa 4.6.2007, že na základe doručených stanovísk a po dohode s rezortným a povoľujúcim orgánom v rámci posudzovania zámeru „Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II" v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II" navrhovateľa RABIT ENGINEERING, s.r.o.,, so sídlom v Bratislave.
Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk do 4.7.2007.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom, Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetného zámeru, ktoré sa uskutoční

dňa 27. 6. 2007 (streda) o 14.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.

PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k zámeru stavby
4. Diskusia, záver.S pozdravom

primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta KošicePOZVANÍ

1. Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

2. Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu
Mierová 19
827 15 Bratislava

3. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Sekcia stratégie, záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov
Námestie Slobody 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava 15

4. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

5. za navrhovateľa
RABIT ENGINEERING, s.r.o.
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava

6. Mestská časť Košice – Západ
Tr. SNP 39
040 11 Košice

7. Obvodný úrad životného prostredia Košice
Adlerova 29
040 22 Košice

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ipeľská 1
042 20 Košice

9. Krajský úrad životného prostredia Košice
Komenského 52
040 96 Košice

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 4
040 01 Košice

11. Obvodný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Hroncova 13
040 01 Košice

12. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

13. Obvodný pozemkový úrad
Popradská 78
040 11 Košice


14. Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum rozvoja environmentalistiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

15. Útvar hlavného architekta mesta Košice
Hlavná 68
040 01 Košice

16. Verejnosť