Prejsť na obsah

Viceprimátor M. Petruško odovzdal verejné ocenenia dvadsiatim jednotlivcom a piatim kolektívom

Siedmy máj je najvýznamnejším dňom každoročných osláv Dňa mesta Košice, ktorých už neuveriteľný XXIV. ročník skončil v utorok 8. 5. 2018. Kráľ Ľudovít I. Veľký udelil 7. 5. 1369 Košiciam erbovú listinu. Išlo vôbec o prvý takýto doklad udelený právnickej osobe v Európe, dovtedy boli totiž erby udeľované iba fyzickým osobám. Práve na pamiatku udelenia armálesu Košiciam, čo už vtedy svedčilo o výnimočnosti, dôležitosti a kultúrnej vyspelosti Košíc v stredovekej Európe, si každý rok 7. mája preberajú v košickej historickej radnici verejné ocenenia mnohé významné osobnosti.

V tomto roku boli Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta a Plakety primátora mesta udelené celkovo 20-tim jednotlivcom a 5-tim kolektívom. Za účasti europoslankyne Moniky Smolkovej, podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho, a mnohých vzácnych hostí, odovzdali laureátom ocenenia viceprimátor mesta poverený plnením úloh primátora Martin Petruško, a viceprimátorka mesta Renáta Lenártová.
Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, po prvýkrát tu dnes stojím pri tejto slávnostnej príležitosti pred Vami ako zastupujúci primátor mesta Košice. Je to pre mňa veľká pocta. Dnešný deň je pre mňa rovnako výnimočný a nezabudnuteľný ako pre všetkých, ktorí budú o chvíľu ocenení... Budem mať tú česť odovzdať Cenu mesta Košice, Cenu primátora mesta Košice a Plaketu primátora úžasným a vzácnym ľuďom. Ľuďom, ktorí významne prispeli k rozvoju nášho krásneho mesta a ku skvalitneniu života v ňom. Títo výnimoční ľudia majú veľkú zásluhu na tom, že žijeme vo výnimočnom meste. Košice majú na Slovensku aj v zahraničí vynikajúce meno. Mimoriadne dynamicky sa rozvíjajú. Žiadne iné mesto u nás sa tak rýchlo nerozvíja. Tento rozvoj je vidieť doslova na každom kroku a neprehliadnuteľné sú aj výsledky tohto boomu v Košiciach...Blahoželám a srdečne ďakujem Laureátom Ceny mesta Košice, ktorých mestské zastupiteľstvo odmeňuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Srdečne blahoželám a ďakujem aj laureátom Ceny primátora mesta, ktorí získavajú toto ocenenie za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. A do tretice rovnako zo srdca blahoželám a ďakujem aj tým, ktorí dnes budú ocenení Pamätnými plaketami primátora. Ďakujem vám, vážení ocenení, za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli. Ďakujem vám za to, že vašimi životmi inšpirujete všetkých ostatných. Prajem vám zo srdca všetko najlepšie - veľa zdravia, šťastia a úspechov," uviedol v slávnostnom príhovore M. Petruško.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo CENU MESTA KOŠICE:

JUDr. Andrejovi Daňkovi, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za celoživotnú prácu a rozvoj futbalu v meste Košice; Nikolajovi Feďkovičovi, za významný prínos v oblasti slovenského a európskeho výtvarného umenia; Zuzane Juskovej, za mimoriadne úspechy v diaľkovom plávaní a reprezentáciu mesta Košice i Slovenska v zahraničí; Prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, CSc., pri príležitosti významného životného jubilea, za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky; JUDr. Ivette Macejkovej, PhD., LL. M., pri príležitosti životného jubilea, za mimoriadne zásluhy pri budovaní bilaterálnych vzťahov a pri prezentácii kultúrneho dedičstva mesta Košice v zahraničí; plk. v. v. Ing. Františkovi Mrvovi, pri príležitosti životného jubilea 65 rokov, za významný prínos v oblasti kultúry, podporu mládeže a charitatívnych projektov v meste Košice; Ing. Patrikovi Pollákovi, pri príležitosti 25 rokov aktívnej športovej kariéry, za mimoriadne športové úspechy a dlhoročnú reprezentáciu mesta Košice v jachtingu; kolektívu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach, pri príležitosti 60. výročia vzniku, za dlhoročnú prácu pri zachovaní a rozvoji jazdeckého športu, prácu s mládežou a organizáciu športových podujatí v meste Košice; Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, pri príležitosti 70. výročia vzniku, za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu; hudobnej skupine No Name, za významné úspechy na hudobnej scéne a prínos k popularizácii mesta Košice na Slovensku i v zahraničí.

Primátor mesta Košice udelil CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE:

PaedDr. PhDr. Uršule Ambrušovej, PhD., za významný prínos v oblasti múzejníctva a pôsobenie v oblasti kultúrneho rozvoja mesta Košice doma aj v zahraničí; RNDr. Ingrid Gamčíkovej, za dlhoročný aktívny prínos k humanizácii a modernizácii edukačného procesu v meste Košice, i na celoslovenskej úrovni; Veronike Januškovej, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu prácu fotografky a šírenie dobrého mena mesta Košice; MUDr. Antonovi Kopčákovi, pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii klubového lekára, za prínos k olympijskému hnutiu a športu a k reprezentácii mesta Košice; MUDr. Jozefovi Kubašovskému, za významný prínos v oblasti diagnostiky a liečby poranení pohybového aparátu, a v oblasti športovej prevencie úrazov; Ing. Vincentovi Lukáčovi, za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v ľadovom hokeji; Dr.h.c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., za mimoriadne výsledky a zásluhy vo vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti v meste Košice, i na celoslovenskej úrovni; Ing. arch. Petrovi Murkovi, pri príležitosti životného jubilea, za osobitný prínos v prospech územného rozvoja a architektúry mesta Košice, za propagáciu mesta a podporu charitatívnych aktivít; Ing. Ladislavovi Olexovi, PhD., pri príležitosti životného jubilea 65 rokov, za celoživotný prínos v oblasti rozvoja dopravy na území mesta Košice a Východného Slovenska; Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkovi Trebuňovi, CSc., za mimoriadne zásluhy o rozvoj školstva, vedy a techniky v oblasti strojárstva, a významný prínos k získaniu investorov v regióne Košíc; Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, za aktívnu prácu na vedeckom poli a snahu poskytovať služby na celosvetovej úrovni, presahujúc hranice mesta Košice; Psychiatrickej klinike UNLP Košice, za významný prínos k odstraňovaniu diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných, ako aj za aktívny prístup v liečebnej a sociálnej starostlivosti o pacientov v meste Košice.

Primátor mesta Košice udelil PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE:

RNDr. Marte Brúderovej, za celoživotný prínos v oblasti vzd lávania a podpory športu mládeže a seniorov v meste Košice a regióne východného Slovenska; Petrovi Hudákovi, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za dlhoročnú úspešnú prácu pre Štúdio RTVS Košice a podporu tradičnej slovenskej ľudovej kultúry; Miroslavovi Luberdovi, pri príležitosti životného jubilea za vynikajúce výsledky v športovej kariére, a za výchovu k olympionizmu a šíreniu olympijských myšlienok. 

Profily ocenených sú uložené v prílohe

Video si môžete pozrieť tu:


Prílohy