Prejsť na obsah

VII rokovanie MiZ

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Košice, 12.12. 2007

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi
z v o l á v a m

VII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice - Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 19. decembra 2007 /streda/ o 17,00 hod.

v priestoroch zariadenia OROSPRESSO na ul. Sv. Ladislava č. 105
s týmto programom

P r o g r a m :

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania
4. Informácia starostu o svojej činnosti
5. Prerokovanie žiadosti o finančnú a sociálnu výpomoc
6. Odmeny poslancom MČ
7. Odmena kontrolórovi MČ
8. Odmena starostovi MČ
9. Interpelácie a dopyty poslancov
10. Rôzne
11. Záver

Ing. Dušan PETRENKA
starosta MČ