Prejsť na obsah

Vládny splnomocnenec pre decentralizáciu Viktor Nižňanský sa lúči

Prežívame veľmi komplikované obdobie. Je plné kompromisov, pragmatických rozhodnutí, ale bez nich by sa pozitívny rozvoj nášho štátu nepohol. Vám, zástupcom občanov na miestnej úrovni, to však určite nemusím pripomínať. Sami viete, ako ťažko sa presadzujú aj dobre myslené, pre občanov prospešné zmeny, a koľko kompromisov a pragmatických rozhodnutí je potrebné prijať aj na miestnej úrovni len preto, aby sa koleso dejín vo vašej obci trochu pootočilo. A dokonca sa stáva aj to, že občania mnohé veci, čo vás stáli veľa námahy, "ofrflú".
Napriek zmenám, sprevádzaným množstvom protichodných názorov, si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa. A nie je to iba môj názor. Mnohí si možno pamätajú negatívne hodnotenia delegácie z Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy spred roka 1998. Tento rok bude zverejnená ďalšia správa a jej autori už v jej návrhu, okrem iného, konštatujú, že:
‑ súčasný proces regionalizácie v Slovenskej republike sa zdá byť spravodlivým, citlivým a rozumným usporiadaním, ktoré zohľadňuje krehkú rovnováhu medzi potrebou splnenia západných územných štandardov a historického územného charakteru krajiny,
‑ transfer kompetencií z centrálnej vlády na krajské a miestne vlády, ako aj zavedenie delikátnej fiškálnej decentralizácie sa uskutočnilo vo veľmi prijateľnom čase a s pozoruhodnou účinnosťou.
Vtedy však autori správy ešte nevedeli o skutočných pozitívnych dosahoch nového systému financovania územnej samosprávy. Ale nie je potrebné opierať sa iba o názor zahraničných expertov. Reforma verejnej správy, a najmä decentralizácia kompetencií a financií, je opakovane považovaná za najlepšie zvládnutú zmenu aj medzi obyvateľmi Slovenska. To neznamená, že bola spravená dokonale a že nie je čo naprávať.
Všade, kde mám možnosť verejne vystúpiť, pripomínam, že bez spolupráce a podpory miestnej samosprávy a bez vôle prevziať na seba mnohé zložité úlohy, by boli naše myšlienky a zámery ostali iba na papieri. Zásadná zmena charakteru nášho štátu z centralisticky riadenej spoločnosti na spoločnosť, ktorá môže v miestnych komunitách riešiť už mnohé záležitosti vo svoj prospech, je určite zmena k lepšiemu. Nie všade v Európe sa našlo také odhodlanie miestnych politikov prevziať na seba veľkú zodpovednosť a spolu s predstaviteľmi centrálnej vlády realizovať zásadné reformy. Či už v oblasti regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry, ale aj dopravy, prepravy, vodného hospodárstva a ďalších. A nielen to, ale podieľať sa aj na miestnom ekonomickom rozvoji.
Niektorí pociťujú zmeny negatívnejšie. Dôvody súčasného stavu sú v mnohých regiónoch skryté v hlbšej histórii vývoja na dnešnom území Slovenska. Regióny, mestá, obce, čo boli kedysi bohaté, sú dnes chudobné a naopak. Často aj preto, že do prirodzeného vývoja spoločnosti, do jej spolupráce a participácie na riešení problémov, nevhodne zasiahla centrálna moc. Preto Slovensko, ak chceme byť úspešnou krajinou, potrebuje silnú a pragmatickú miestnu samosprávu. Tá je zárukou stability a zábezpekou toho, že už nebudeme musieť my alebo naše deti v budúcnosti realizovať a zažívať také zásadné zmeny ako za posledné 4 roky, prinášajúce veľa osobných komplikácií a nepríjemností. Ešte raz chcem zdôrazniť, že bez vašej podpory v procese prípravy, presadzovania a realizácie zmien, by sa náš spoločný projekt neposunul za posledných 8 rokov vpred. Nemali by sme však pritom zabúdať ani na významný podiel mnohých predstaviteľov centrálnej vlády a NR SR počas posledných dvoch volebných období, ktorí sa v rozhodujúcich chvíľach postavili za realizáciu koncepcie a bez podpory ktorých by sa zmena neudiala. Decentralizácia bez vôle centrálnej vlády možná nie je.
Objavujú sa aj názory, že štát sa iba a rád vzdal nepopulárnych vecí. To však nie je pravda. Kompetencie, ktoré boli presunuté na obce a vyššie územné celky a tie, ktoré to ešte čaká, nikdy centrálnej vláde nepatrili. Tie nám iba počas posledných desaťročí vzala a dôkazom toho, že ich nevedela spravodlivo a podľa potrieb občanov zabezpečovať svedčí stav, v akom ste ich preberali.
Ani dnes nie je všetko ideálne a spravodlivé. Myšlienka ideálneho štátu pre všetkých bola a je utópiou, ale ako napísal J. A. Komenský v Panegresii (obecnom prebudení všetkých ľudí) už v roku 1666: "Blaho človečenstva nech je jediným našim cieľom. Veď všetci sme občania jedného sveta, všetci jedna krv. Aký to nerozum nenávidieť človeka preto, že je inde zrodený, že hovorí inou rečou, že inakšie o veci zmýšľa. Sme všetci ľudia, všetci nedokonalí, všetci potrebujeme pomoc".
Preto je aj pre naše napredovanie nevyhnutná stabilita, priaznivé politické prostredie nielen na centrálnej úrovni, ale aj v našich samosprávnych krajoch, mestách a obciach.
Som presvedčený, že je potrebné v nastúpenej ceste decentralizácie štátu pokračovať. Opäť si pomôžem citátom, tento‑raz z knihy Leszka Balcerowicza, bývalého poľského ministra financií a vicepremiéra: "Dobre fungujúca miestna samospráva je neobyčajne dôležitou školou hospodárnosti aj demokracie. Treba ju chrániť pred výkyvmi a trenicami celoštátnej politiky. Silná a pragmatická miestna samospráva je mimoriadne dôležitá pre oblasti s veľkým nahromadením hospodárskych problémov. Bez takejto samosprávy nie je možné ich nijakým spôsobom vyriešiť."
Pokračovanie decentralizácie nebude mať taký dramatický priebeh ako v rokoch 2002‑ 2004. Základy sú a teraz je potrebné dotiahnuť veci, ktoré nebolo možné uskutočniť, resp. opraviť to, čo sa nepodarilo. Nastáva však tiež čas "obrany" získaného. Musíme počítať s mnohými návrhmi drobných či väčších zmien, ktoré môžu samospráve ponechať zodpovednosť, ale ubrať právomoci. Už sme také zažili aj v tomto roku. Viaceré politické strany avizujú znižovanie sadzby rovnej dane. Určite je to myšlienka pozitívna pre všetkých daňových poplatníkov a pre rozvoj slovenského hospodárstva. Na druhej strane sa však priamo dotkne príjmovej stránky obcí a vyšších územných celkov. Zníženie dane z 19 % na 15 % môže priniesť zníženie jej výnosu o 1,5 ‑ 2 mld. Sk, t. j. o nemalú čiastku. Preto je nevyhnutné byť na tento dialóg pripravení a hľadať všeobecne to najvhodnejšie riešenie. Demokracia ‑ to je diskusia, ktorá sa nikdy nekončí, tak ako proces decentralizácie.
Vážení priatelia,
dňa 17. júna 2006 sa končí, v súlade so štatútom schváleným vládou SR, moja misia vo funkcii splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre decentralizáciu verejnej správy. Chcem zdôrazniť, že nie je všeobecne zvykom, aby vláda vytvorila takýto post a prepojenie medzi centrálnou vládou a predstaviteľmi územnej a záujmovej samosprávy. Aj to svedčí o úprimnom záujme strán súčasnej vládnej koalície vzdať sa mnohých právomocí v prospech nižších úrovni verejnej správy.
Vždy sa dá konštatovať, že sa dalo urobiť aj viac. Priestoru a otvorených otázok v rámci tejto, z veľkej časti politickej reformy, je ešte veľa. Veľmi rád sa stretnem a vymením si skúsenosti s každým, čo obdobné projekty pripravil a bol pri ich realizácii. Ja som tú česť mal a som za túto šancu tým, čo mi ju dali, vďačný. Koniec mojej štvorročnej misie na Úrade vlády SR nie je odchodom od témy. Ako už roky tvrdím, je to nekonečný príbeh a neustály "boj" o naplnenie princípu subsidiarity v našom štáte. Bojisko a forma boja sa občas musia prispôsobiť novým podmienkam. Verím, že sa budeme naďalej stretať a teším sa na to. A ešte raz ďakujem.
Viktor NIŽŇANSKÝ, splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy v rokoch 1998‑2001 a 2002‑2006
( Obecné noviny; č. 23/2006)