Prejsť na obsah

Voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca budú 23. januára 2008

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca uznesením č. 89/12/2007 z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2007 v Košiciach – Barci v zmysle ustanovení § 18a ods. 1 – 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. u r č u j e
1.1. pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 25%
1.2. pracovný čas hlavného kontrolóra: 9,375 hod. týždenne

2. v y h l a s u j e
voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca na 23. januára 2008 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

3. u s t a n o v u j e
3.1. kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mestskej časti:
        vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa z odboru právo alebo ekonomika
3.2. kvalifikačné požiadavky na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra:
        prax v samospráve minimálne 4 roky

3.3. nasledovné náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať písomnú prihlášku do 09.01.2008 na adresu:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca,
Abovská 24,
040 17 Košice – Barca

v uzatvorenej obálke s uvedením hesla „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať. Súčasťou prihlášky musí byť požadovaná dokumentácia:
a) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
b) odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c) čestné prehlásenie o odbornej praxi.

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 13. 12. 2007


František Krištof - starosta