Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11 Košice

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11 Košice

Počet voľných pracovných miest: 4

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady:
minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Iné požiadavky:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Nástup do zamestnania: po 2.9.2015

Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:

Mesto Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice