Voľné pracovné miesta na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

Kontakt:
055 64 34 003
zs@zspodjavorke.edu.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov:
- študijný odbor: anglický jazyk, špeciálna pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, matematika, učiteľstvo pre 1. - 4. ročník ZŠ


Podľa Vyhlášky MŠ SR č.  1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Zoznam požadovaných dokladov:


Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list


Požadované údaje zaslať elektronicky na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- ovládanie štátneho jazyka


Platové podmienky:
- V zmysle č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení s ohľadom na dĺžku praxe a doložených dokladov o vzdelaní.
Nástup do zamestnania: 01.09.2020
- Pracovný pomer na 100 % úväzok, na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy

Mgr. Iveta Rošková, riaditeľka ZŠ
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice