Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta
učiteľ/ka

1. Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka matematiky, fyziky - Príloha č. 1

2. Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka matematiky, chémie - Príloha č. 2

 

Kvalifikačné predpoklady

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadované doklady
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


Nástup do zamestnania: 01.09.2023

  

Pracovný pomer na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, plný úväzok (23 hod.)


Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 31.05. 2023.


Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0907959274, e - mail: zsbelehradska21@gmail.comKošice,  02. 05. 2023                                                          Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                     riaditeľka školy

Prílohy

1. DOCX 16,94 KB Príloha č. 1 Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka matematiky, fyziky
2. DOCX 16,92 KB Príloha č. 2 Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka matematiky, chémie