Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Gemerská 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Gemerská 2, Košice

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aprobácia: anglický jazyk/francúzsky jazyk

Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 100%

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Doplňujúce informácie:

 • pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky
 • pracovný úväzok: 100%
 • požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zsgemerska@gmail.com do 15.2.2023
 • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači
 • nástup do zamestnania: marec 2023

Kontakt:        055/6251978

                        zsgemerska@gmail.com

 

 

Mgr. Štefan Koľ

   riaditeľ školy