Voľné pracovné miesta - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontakt: zsnovo@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa - Matematika - Príloha č. 1
Kategória pedagogigkých a odborných zamestnancov: učiteľ informatiky ZŠ, správca počítačovej siete - Príloha č. 2
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ 1. stupňa ZŠ /učiteľ pre primárne vzdelávanie/ - Príloha č. 3

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: zsnovo@zsnovo.sk  do 05.11.2021

 

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky.

 

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

 

 

Mgr. Ľudmila Medvecová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice 

Prílohy

1. DOCX 17,52 KB Príloha č. 1 učiteľ ZŠ II. stupňa - Matematika
2. DOCX 17,68 KB Príloha č. 2 učiteľ informatiky ZŠ, správca počítačovej siete
3. DOCX 17,65 KB Príloha č. 3 učiteľ 1. stupňa ZŠ /učiteľ pre primárne vzdelávanie/